GEO-INFO Portal

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 zobowiązuje jednostki samorządowe do udostępniania i wymiany danych oraz usług przestrzennych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Urzędów Miast, Gmin oraz Starostw Powiatowych pragniemy zaoferować kompleksowe wdrożenie rozwiązania firmy Systherm Info polegające na stworzeniu portalu informacji przestrzennej.

Nasze rozwiązanie GEO-INFO Portal to, działająca w dowolnej przeglądarce internetowej, aplikacja pozwalająca wyświetlić dowolne informacje przestrzenne przygotowane przez właściciela danych.

Za pomocą GEO-INFO Portal mogą być udostępniane takie informacje i usługi jak np:

  • Mapa zasadnicza z grafiką wymaganą przez przepisy,
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów,
  • Dane Ewidencji Gruntów i Budynków udostępniane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
  • Rejestr pozwoleń na budowę,
  • Warstwy informacji użyteczności publicznej takie jak: obiekty administracji publicznej, szpitale, szkoły, apteki, bankomaty,
  • Warstwy danych udostępnianych przez rządowy Geoportal takie jak: Ortofotomapa, mapy topograficzne i dane katastralne,
  • Dowolne serwisy udostępniane przez instytucje branżowe takie jak np.: rejestr obszarów laśnych, parki, obszary objęte ochroną środowiska, ewidencja dróg itp.

 

Images

 

 

 

 

Ofertę GEO-INFO Portal uzupełniają aplikacje dedykowane Urzędom Miast, Gmin i Starostw.

GEO-INFO i.Adres
Prowadzenie zasobu Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów w środowisku przeglądarki internetowej w Urzędzie Miasta lub Gminy oraz automatyczne zasilanie w dane adresowe zasobu baz danych ODGiK. Więcej o GEO-INFO i.Adres

GEO-INFO i.Rejestr
Zarządzanie rejestrem Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz rejestrem Pozwoleń na Budowę.

GEO-INFO i.Plan
Zarządzanie bazą danych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

GEO-INFO Portal działa całkowicie w środowisku przeglądarki internetowej, jako tzw. 'cienki klient', nie wymaga instalowania dodatkowych komponentów na stacjach roboczych. Aplikacja jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Przeznaczona jest dla organów administracji publicznej - urzędów miejskich i gminnych, gdyż w gestii tych urzędów jest prowadzenie i aktualizowanie danych dotyczących planowania przestrzennego, ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

GEO-INFO Portal poza graficzną prezentacją obiektów (mapy) umożliwia pozyskanie tekstowych informacji o obiektach zapisanych w bazie danych oraz dostęp do dokumentów zapisanych w plikach referencyjnych skojarzonych z obiektami w bazie danych np. treść uchwały Planu zagospodarowania terenu.