GEO-INFO Mapa

Moduł GEO-INFO Mapa jest głównym modułem zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO. Moduł aktywnie współpracuje z modułami: GEO-INFO Integra, GEO-INFO Ośrodek i w trybie off-line z modułem GEO-INFO Delta dla wykonawstwa geodezyjnego. Uniwersalna konstrukcja struktury bazy danych umożliwia pracę w środowiskach Oracle i MS SQL Server osobno lub jednocześnie. Moduł GEO-INFO Mapa jest również dedykowany wykonawstwu geodezyjnemu (głownie dla większych firm i przedsiębiorstw), jako narzędzie do realizacji zleceń na opracowania zasobów numerycznych Mapy wielkoskalowej. GEO-INFO, jako pierwszy w kraju, od początku proponował unikatową technologię zasobu numerycznego - wyłączne definiowanie obiektów w bazie danych bez rysowania ich na mapie!

 

Mechanizmy modułu umożliwiają odwzorowanie świata rzeczywistego, w postaci modelu matematycznego zapisanego w relacyjnej bazie danych. Baza ta jest w pełni obiektowa, co oznacza, że każdy z odwzorowywanych elementów przestrzeni topograficznej posiada pełną charakterystykę, obejmującą jego atrybuty przestrzenne, atrybuty opisowe, atrybuty redakcji kartograficznej we wszystkich skalach (dodatkowo w skalach 1:250 i 1:10000) oraz pełną historię zmian tych wszystkich atrybutów.

 

W całym systemie realizowana jest zasada wyłącznie definiowania obiektów w bazie danych. W GEO-INFO nie ma rysowania! Obiekty są tworzone bezpośrednio w bazie danych, a relacje topologiczne pomiędzy obiektami oraz grafika mapy, która jest pochodną definicji obiektów w bazie danychi generują się automatycznie.

 

Moduł obsługuje całe spektrum zasobu numerycznego tj. obiekty zasobu Ewidencji Gruntów i Budynków, obiekty zasobu mapy zasadniczej wraz z uzbrojeniem terenu, obiekty ZUDP, obiekty zasobu TBD i map topograficznych.

 

Obiekty powiązane są ze sobą relacjami topologicznymi. Budowa topologii odbywa się automatycznie w tle. Poza tym operator sytemu ma możliwość kojarzenia obiektów w dowolne relacje tematyczne. Każdy obiekt może mieć także przyłączoną dowolną ilość dokumentów w postaci plików wektorowych, tekstowych, rastrowych i multimedialnych.

 

Moduł jest wyposażony w konfigurator metadanych, co pozwala użytkownikowi na rozbudowę standardu obiektów. Możliwe jest tworzenie własnych obiektów, własnych atrybutów, własnych relacji i własnych standardów opisów generowanych na mapach.

Raz wprowadzone dane stają się przedmiotem wszechstronnego wykorzystania. Głównie służą one do automatycznego wygenerowania z bazy danych rysunku mapy, zgodnego z wybranym przez operatora standardem graficznym. Moduł obsługuje zarówno standard zasobu numerycznej mapy wielkoskalowej, jak i topograficznej. Obsługiwane skale: Mapa wielkoskalowa - 1:250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000; Mapa standardu TBD 1:10000, Mapa topograficzna 1:10000, 25000, 50000.

 

Moduł oferuje unikatowy mechanizm generowania i prezentacji treści mapy jednocześnie w wielu skalach (włącznie ze skalami topograficznymi) na jednej i tej samej mapie.

W bazie danych rejestrowane są elementy redakcji kartograficznej każdego obiektu dla standardów graficznych K-1, G-7 oraz Topo w każdej skali mapy z osobna. Mechanizm ten dodatkowo i niezależnie obsługuje mapy skręcone we wszystkich skalach.

 

Proces aktualizacji zasobu numerycznego i tworzenia jego historii funkcjonuje w oparciu o specjalizowany mechanizm Zmian. Zabezpiecza on obiekty przed ingerencją z poziomu innej Zmiany i umożliwia działania edycyjne wielu operatorom w ramach tej samej Zmiany, co radykalnie przyspiesza proces aktualizacji zasobu numerycznego. W historii rejestrowane są kolejne wersje danych opisowych geometrycznych oraz redakcji kartograficznej. Mechanizm ten działa także w trybie off-line, co powoduje, że wykonawcy prac geodezyjnych mogą w trybie rozłącznym aktywnie uczestniczyć w aktualizowaniu i budowie historii zasobu numerycznego.

 

W ramach modułu funkcjonuje zestaw procedur do obsługi modelu przestrzennego. W ramach tego procesu można stworzyć dowolną ilość modeli przestrzennych, łączyć je, automatycznie generować warstwice, tworzyć przekroje pionowe z kolizjami podziemnymi i nadziemnymi, pozyskiwać wysokości z dowolnego miejsca na mapie, dokonywać obliczeń mas ziemnych.

Moduł umożliwia przetwarzanie danych całego systemu GEO-INFO. Można tworzyć raporty graficzne i tekstowe. Można generować mapy o treści zgodnej z standardami technicznymi oraz mapy specjalne.

Logowanie