GI 7 i.Adres

Aplikacja GEO-INFO i.Adres służy do prowadzenia bazy danych Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów  (EMUiA). Działa ona całkowicie w środowisku przeglądarki internetowej jako tzw. cienki klient, czyli nie wymaga instalowania dodatkowych komponentów na stacjach roboczych. Jest to przejrzysta i łatwa w obsłudze aplikacja umożliwiającą w szybki sposób wprowadzanie zmian w bazie - zarówno w części opisowej jak i geometrycznej.

Podstawa prawna

Prowadzenie bazy ewidencji nakazuje 'Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej' z dnia 4 marca 2010 roku. Ustawa ta dokonuje transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.). Szczegółowe ustalenia dotyczące EMUiA zawiera stosowne rozporządzenie. Dnia 2 lutego 2012 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, które określa szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji. Firma Systherm Info śledzi na bieżąco modyfikacje aktów prawnych, dzięki czemu aplikacja Geo-Info i.Adres będzie aktualna w przypadku zmiany, bądź wprowadzenia w życie nowych przepisów.

Cechy aplikacji

- baza danych dostosowana do najnowszych przepisów,
- pełna historia zmian,
- dodawanie i edytowanie geometrii punktów adresowych i ulic,
- automatyczne generowanie zawiadomień o nadaniu punktu adresowego oraz zaświadczeń,
- filtrowanie i przeszukiwanie obiektów po wybranych atrybutach,
- wydruki z rejestrów (szybki wydruk),
- przełączanie widoków mapa <-> rejestr,
- elastyczny system uprawnień (pojedyncze uprawnienia połączone w grupy uprawnień),
- łatwa edycja słowników,
- możliwość wprowadzania placów i osiedli jako obiekty powierzchniowe,
- łatwa edycja geometrii,
- widok aplikacji dla użytkownika niezalogowanego,
- walidacje i kontrole formularzy.

Dane z bazy mogą być udostępniane w sieci za pomocą serwisów WMS i WFS. Oprócz tego obywatele mogą użyć aplikację do przeglądania danych EMUiA.
Aplikacja może być zainstalowana u klienta na serwerze z systemem LINUX (preferowane rozwiązanie) lub Windows, bądź na serwerze firmy Systherm Info.
Danymi referencyjnymi stanowiącymi podkład do danych EMUiA są dane Ewidencji Gruntów i Budynków udostępnione przez ODGiK. Dodatkowo jako tło wyświetlana może być ortofotomapa z rządowego Geoportalu (geoportal.gov.pl) oraz inne zewnętrzne źródła danych udostępnione za pomocą serwisu WMS.

Zrzuty ekranowe:

Images

 

 

 

 

Images

 

 

 

 

Images