GEO-INFO Omega

Moduł GEO-INFO Omega jest modułem do przeglądania przetwarzania danych zasobu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO. Posiada pełną funkcjonalność modułu GEO-INFO Mapa bez możliwości definiowania i edycji obiektów. W systemie zintegrowanym współpracuje z modułami GEO-INFO Integra i GEO-INFO Ośrodek. Dedykowany jest głównie na stanowiska operatorów obsługujących klientów ośrodków dokumentacji geodezyjnej. Moduł działa wyłącznie w trybie 'tylko do odczytu' w odniesieniu do zawartości bazy danych i obiektów. Pomimo tego możliwe jest wykonanie importu danych z zasobów zewnętrznych oraz redakcja kartograficzna treści wygenerowanych map w trybie 'tylko na mapie'.

Moduł umożliwia generowanie dowolnych map wielkoskalowych i topograficznych w całym spektrum skal (od 1:250 do 1:10000) w standardach K-1 i G-7, TBD skala 1:10000, Topo skale 1:10000, 25000, 50000.

Moduł umożliwia jednoczesną pracę z wieloma bazami danych w standardach Oracle i MS SQL Server, co w konsekwencji pozwala na jednoczesną prezentację graficzną zawartości tych baz w dowolnie wybranych skalach i standardach (np. TBD skala 1:10000 i wielkoskalowa 1:500 i 1:1000).

Moduł umożliwia generowanie raportów graficznych oraz raportów tekstowych, jako konsekwencji przetwarzania danych. Można tworzyć raporty predefiniowane oraz konfigurowane przez operatora systemu.

Moduł umożliwia wydawanie w postaci cyfrowej wszelskiej dokumentacji (szkice, zarysy, wykazy, zdjęcia, protokóły itp.) umieszczonej w zasobie numerycznym w postaci cyfrowej.

Obydwie funkcjonalności (raporty tekstowe i dokumentacja cyfrowa) są głównie wykorzystywane podczas przygotowania materiałów podstawowych dla klientów ośrodka.

Poprzez współpracę z modułem GEO-INFO Integra moduł GEO-INFO Omega umożliwiają pozyskiwanie informacji, dokonywanie przetwarzań także danych opisowych i generowanie raportów Ewidencji Gruntów i Budynków.

Logowanie