GEO-INFO Ośrodek + ZUDP

Moduł GEO-INFO Ośrodek, wraz z pozostałymi modułami Systemu GEO-INFO, zapewnia kompleksową realizację potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie gromadzenia i zarządzania zasobem, sprzedaży, obsługi robót geodezyjnych, kontroli operatu technicznego, związanego z realizacją zgłoszonej pracy geodezyjnej, obsługi ZUDP, windykacji i zarządzania pracownikami.

GEO-INFO Ośrodek wyposażony jest w zestaw funkcji, spośród których najważniejsze to:

 • rejestracja zlecenia, np.:

  • pracy geodezyjnej (KERG),

  • wydania materiałów,

  • wydania wypisu z bazy danych,

 • wprowadzenie zasięgów zgłoszeń robót geodezyjnych i zasobów:

  • wg tzw. "rastrów" (siatki prostokątów podziału pojedynczej sekcji mapy),

  • wg działek ewidencyjnych,

  • wg dowolnie wskazanego obszaru,

 • rejestracja zasobów map, szkiców, operatów, zdjęć i innych opracowań, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, wraz z ewidencją sprzedaży,

 • obsługa działu kontroli w ODGiK - śledzenie poszczególnych etapów kontroli operatu geodezyjnego, tworzenie protokołów kontroli,

 • rozpisanie harmonogramu zamówienia i przydzielanie zleceń poszczególnym pracownikom oraz śledzenie stanu realizacji zlecenia,

 • drukowanie monitów dotyczących "przeterminowanych" KERG, wg wybranego wykonawcy prac geodezyjnych lub zaległych "przeterminowanych" wypożyczeń zasobów,

 • filtrowanie danych gromadzonych w poszczególnych rejestrach (KERG, zlecenia, zasoby) po:

  • dowolnym zestawie atrybutów,

  • zasięgu wg tzw. "rastrów",

  • zasięgu wg działek ewidencyjnych,

  • zasięgu wskazanym na mapie,

 • tworzenie raportów dowolnych na podstawie danych gromadzonych w poszczególnych rejestrach (KERG, zlecenia, zasoby) oraz raportów predefiniowanych (np. wg wzoru WINGiK)

 • drukowanie monitów dotyczących "przeterminowanych" dokumentów (np. faktur) oraz możliwość tworzenia wezwań do zapłaty i not odsetkowych,

 • tworzenie szeregu automatycznych zestawień, np.:

  • zestawienia sprzedaży,

  • zestawienia finansowo księgowe,

  • zestawienia prac geodezyjnych,

  • zestawienia zasobów,

  • zestawienia ZUDP,

 • przeglądanie statystyk, np.:

  • liczba zleceń na dany moment,

  • liczba zleceń w toku,

  • liczba zleceń zakończonych,

 


GEO-INFO Zudp jest modułem dedykowanym jednostkom, odpowiedzialnym za prowadzenie Zespołów Uzgadniania Danych Projektowych. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji wniosków oraz uzgodnień projektowych. Jej jądro stanowi baza danych, w której gromadzone są informacje o prowadzonych przez ZUDP uzgodnieniach. Przy każdym wniosku zostaje odnotowany status i kosztorys wniosku, a także nazwiska przedstawicieli branż, odpowiedzialnych za uzgodnienia. Ponadto moduł automatyzuje i wspomaga tworzenie dokumentacji, w tym pisanie opinii. Operator posiada do dyspozycji wzorzec opinii (protokołu uzgodnienia) oraz słownik najczęściej używanych fraz, które może wstawiać do tworzonych na potrzeby uzgodnień dokumentów.

 

GEO-INFO Zudp jest wyposażony w zestaw rozbudowanych funkcji, wśród których najważniejsze to:

 • rejestracja Wniosku ZUDP wraz ze wskazaniem zasięgu na podstawie:

  • rastrów (sekcji mapy zasadniczej),

  • działek ewidencyjnych,

  • dowolnego wskazania lub wskazania obiektów na mapie,

 • rejestracja zasobów, takich jak mapy koordynacyjne i projekty uzgodnione oraz możliwość prowadzenia rejestru wypożyczeń tych zasobów,

 • tworzenie opinii roboczych, opinii końcowych dla wniosków, wydruków na zaplanowane posiedzenia ZUDP,

 • rozpisanie harmonogramu zamówienia i przydzielanie wniosków ZUDP poszczególnym pracownikom, a także śledzenie stanu realizacji zlecenia,

 • filtrowanie danych, gromadzonych w poszczególnych rejestrach (wnioski ZUDP, zlecenia, projekty uzgodnione) po:

  • dowolnym zestawie atrybutów,

  • zasięgu wg rastrów (sekcji mapy zasadniczej),

  • zasięgu wg działek ewidencyjnych,

  • zasięgu wskazanym na mapie,

 • tworzenie raportów dowolnych na podstawie danych gromadzonych w poszczególnych rejestrach (wnioski ZUDP, zlecenia, projekty uzgodnione,

 • podgląd mapy dla zasięgu wniosku ZUDP o treści zbliżonej do treści mapy zasadniczej wraz z możliwością doczytania ortofotomapy lub innej mapy rastrowej,

 • drukowanie monitów dotyczących przeterminowanych dokumentów (np. faktur) oraz możliwość tworzenia wezwań do zapłaty i not odsetkowych,

 • przeglądanie statystyk, takich jak na przykład:

  • liczba zleceń na dany moment,

  • liczba zleceń w toku,

  • liczba zleceń zakończonych.