Usługi konwersji danych

Usługi konwersji danych są wykonywane w ramach dwu różnych propozycji ofertowych:

 • Usługa konwersji danych z innych systemów wykonywana podczas wdrożenia systemu GEO-INFO u klienta.

  Konwersja danych dotyczy najczęściej przejęcia zasobów numerycznych prowadzonych do chwili wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO przy pomocy innych programów. Cena usługi oraz czas realizacji zależy od ilości i wielkości baz danych. Zależy również od technologii w jakiej dotychczas prowadzony był zasób numeryczny.

Konwersja mapy ewidencyjnej

Konwersja 1:1 występuje wówczas, gdy w zasobie istniały obiekty  jako modele elementów przestrzeni topograficznej zdefiniowane w całości w bazie danych w postaci modeli matematycznych.

Konwersja specjalna dotyczy elementów mapy ewidencyjnej prowadzonych dotychczas w postaci rysunków wektorowych. W efekcie konwersji tych rysunków wszystkie elementy mapy ewidencyjnej są przekształcane w obiekty jako modele elementów przestrzeni topograficznej zdefiniowane w całości w bazie danych w postaci modeli matematycznych.

Konwersja mapy zasadniczej

Konwersja 1:1 występuje wówczas, gdy w zasobie istniały obiekty  jako modele elementów przestrzeni topograficznej zdefiniowane w całości w bazie danych w postaci modeli matematycznych.

Konwersja specjalna dotyczy sytuacji, gdy mapę numeryczną tworzyły rysunki wektorowe (nie było obiektów). Wówczas proponujemy 3 różne stopnie konwersji danych:

  • Przejęcie rysunków wektorowych w postaci 1:1, które w SIP GEO-INFO będą stanowiły tzw. 'tło' i będą dołączane do mapy w formacie plików DXF.
  • Półautomatyczna konwersja  rysunków wektorowych na 'obiekty rysunkowe'. Jest to stan pośredni, w którym obiekty zdefiniowane są w bazie danych z domyślnymi atrybutami, a dla wielu z nich pojedynczy element ich prezentacji graficznej jest osobnym obiektem.
  • Konwersja pełna, gdzie dotychczasowy rysunek zostaje przekształcony na obiekty  przestrzeni topograficznej zdefiniowane w całości w bazie danych w postaci modeli matematycznych wg reguł standardu SIP GEO-INFO.

 • Konwersja w ramach zwykłego zlecenia dotycząca m.in. następujących usług:

  • Transformacja baz danych do nowego układu współrzędnych.
  • Konwersja danych z formatu baz danych poprzednich wersji systemu.
  • Transformacja plików rastrowych map analogowych do nowego układu współrzędnych.

Logowanie