Nowości GEO-INFO V Sigma w związku ze zmianą ustawy

Jak Państwo z pewnością wiedzą uległa zmianie ustawa o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie art. 78 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity ze zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 wprowadzono dodatkowe funkcjonalności modułu GEO-INFO V Sigma. Chcielibyśmy Państwu przedstawić przykład nowych możliwości naliczania opłat za wieczyste użytkowanie w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej dla użytkownika wieczystego.

Stosownie do treści art. 77 ust. 2a cyt. wyżej ustawy użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Moduł GEO-INFO V Sigma posiada funkcję, która automatycznie sprawdza czy nowa opłata jest dwukrotnie wyższa od poprzedniej, a następnie przelicza wartości opłat rozkładając je na raty (patrz zrzut ekranowy).


Zrzuty ekranowe:

Images

Logowanie