Nowości GEO-INFO Integra 03/2012

 • W związku ze zmianą sposobu rozliczania nowopowstałych działek z działkami pierwotnymi  podczas dokończenia zmiany może pojawić się nowe okno, za pomocą którego użytkownik będzie musiał podjąć decyzję w dwóch sprawach:
  • z jakich działek pierwotnych powstała nowa działka  Sytuacja ta ma miejsce wtedy gdy w jednej zmianie wykonywane są dwa rodzaje czynności:
   • zmiana położenia punktów granicznych działek
   • podział lub scalenie działek
  • do jakiej jednostki rejestrowej przenieść nowopowstałe działki w sytuacji gdy geometrycznie powstała ona z działek z różnych jednostek rejestrowych.
  • Okno to jest postaci:

 

Szczegółowy opis zawartości zawiera dokument znajdujący się w katalogu DOC instalacji nowych wersji Integry o nazwie 'Zmiana_zintegrowana_nowe_okno.doc"
 • W menu "Wydruki" pojawiła się nowa pozycja o nazwie "Zestawienie klaso użytków w grupach i klasach". Za pomocą tej funkcjonalności użytkownicy mogą przygotować dla każdej jednostki ewidencyjnej zbiorcze zestawienie klaso użytków w zdefiniowanych przez siebie grupach (o dowolnych nazwach) z dokładnością do klas gruntów i bez podziału na klasy gruntu. Istotnym założeniem jest fakt że klasa VIz traktowana jest jak klasa VI. Zestawienie to może być wygenerowane wg stanu aktualnego lub na dowolny dzień. Generowane jest ono do arkusza Excel. Przykładowe okno z przygotowaną definicją zestawienia poniżej:
Gry zestawienie ma zostać wykonane bez rozbicia na poszczególne klasy, należy w kolumnie "Klasa" wybrać tylko pozycję "RAZEM" jak w przykładzie poniżej:
 • Wprowadzono nowy sposób generowania numeru wypisów z rejestrów gruntów, budynków i lokali. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie o nazwie ?Generowanie numeru wypisu.doc?.