Narzędzia GI i.Kerg

Aplikacja Geo-Info 6 i.Kerg zawiera szereg kontroli, które chronią bazę danych ODGiK przed rejestracją niespójnych, lub nieprawidłowo wypełnionych zgłoszeń prac geodezyjnych. Standardową kontrolą wykonywaną przez aplikację jest kontrola obligatoryjności danych wypełnianych w formularzu zgłoszenia.

Ponadto system m.in. umożliwia w pełni automatyczne pozyskanie tylko tych materiałów, które wynikają z wybranego rodzaju i zasięgu pracy; pozwala na wykonanie rezerwacji numerów obiektów tylko dla tych rodzajów prac, dla których jest to wymagane, a w przypadku rezerwacji numerów działek i budynków numerowanych w ramach działek: z uwzględnieniem przedmiotu zgłoszenia pracy geodezyjnej, itd.

Od wersji 12.2.0.0 aplikacja Geo-Info 6 i.Kerg uniemożliwi Wykonawcy zgłoszenie pracy geodezyjnej o charakterze prawnym, jeżeli w ODGiK dla wybranego rodzaju pracy i przedmiotu zgłoszenia będzie istniała zarejestrowana przynajmniej jedna niezakończona praca o tym samym rodzaju i dla tego samego przedmiotu zgłoszenia. Wykonawca uzyska komunikat, z którego będzie wynikał numer KERG zarejestrowanej pracy w celu dalszych wyjaśnień.

Ponadto przed zgłoszeniem pracy o charakterze inwestycyjnym Wykonawca zostanie poinformowany o numerach KERG wszystkich trwających prac o tym samym rodzaju, które przecinają się z zasięgiem jego pracy, a ich geometria zostanie zaznaczona na ekranie.