Nowości GEO-INFO 6 Mapa

Absolutnym hitem wydania 12.3.0.0 SIP GEO-INFO jest Mapa autogenerowana lub inaczej zwana Mapą dynamiczną.

Aktualnie poza dotychczasową, generowaną z bazy danych Mapą trwałą powstała w systemie nowa jakość ' Mapa generowana dynamicznie w czasie realnym.


Mapa trwała, stabilna na moment wygenerowania z bazy danych jest przede wszystkim używana na stanowiskach edycyjnych ' tam gdzie definiowane są nowe obiekty zasobu lub modyfikowane istniejące. Mapa dynamiczna dedykowana jest głównie operatorom obsługującym klientów 'przy ladzie', tzn. tam gdzie w każdym momencie potrzebna jest bieżąca treść w dowolnym miejscu przestrzeni obsługiwanej przez zasób ośrodka dokumentacji.

 

Jak działa Mapa autogenerowana?

Mapę zakłada się podobnie jak dotychczas z tą różnicą, że podczas ustawiania parametrów mapy należy zaznaczyć przełącznik 'Mapa generowana dynamicznie' oraz ustalić warstwy autogenerowanej treści przy pomocy klawisza funkcyjnego 'Wybierz'.


Ustalenie warstw można wykonać z dokładnością do pojedynczego obiektu (pojedynczego kodu). Ale można także wybrać całą Grupę obiektów. Możliwe jest przygotowanie konfiguracji różnych standardów treści mapy.


Zaleca się, aby w treści mapy znalazły się obiekty: GESGPG - Gmina lub dzielnica i/lub GESOBR ' Obręb, które ułatwiają orientację przestrzenną, gdyż na Mapie dynamicznej de facto nie ma żaego obiektu. Prezentacja graficzna obiektu generuje się automatycznie dopiero wówczas gdy mapa jest oglądana z ustalonej 'odległości' umożliwiającej zobaczenie takiego obiektu. Obiekty GESGPG - Gmina lub dzielnica i GESOBR ' Obręb są 'widziane' z dowolnej odległości. Np. Działki pojawią się na mapie dopiero przy odpowiednim zbliżeniu.

Treść mapy uzupełnia się (generuje automatycznie) z bazy danych w obszarze aktualnego widoku ekranu z pewnym marginesem poza ekranem. Przesunięcie aktualnego widoku skutkuje automatycznym uzupełnieniem treści wynikającej z bieżących warstw ustalonych dla tej mapy oraz z odległości oglądania. Podczas oddalenia aktualnie widoczne obiekty nie znikają z mapy.

W każdej chwili jedno naciśnięcie opcji w oknie widocznych warstw odświeża bieżący widok mapy i usuwa z mapy całą dotychczasową treść poza aktualnym widokiem.

Mapa dynamiczna wyposażona jest w stale dostępne okno 'Autogenerowana treść mapy', gdzie operator może w każdej chwili włączyć lub wyłączyć widoczność i autogenerowanie obiektu i/lub jego opisu. Okno może być ukrywane lub stale widoczne. Może by umieszczone w dowolnym miejscu na akranie, także poza obszarem interfejsu programu.


Zapisanie Mapy dynamicznej faktycznie zapisuje wyłącznie aktualny obszar ' nie zapisuje żadnego obiektu, żadnej grafiki. Przy ponownym otwarciu takiej mapy uzupełnia się ona automatycznie treścią zgodną z ustawieniami warstw i odpowiednio do aktualnej 'wysokości' oglądania.

Istotnym elementem mechanizmu autogenerowania jest wydajność/sprawność. Jeśli w aktualnie używanym środowisku bazodanowym np. ORACLE zainstalowany jest Oracle Spatial, wówczas mechanizm atogenerowania wykorzystuje to narzędzie. Jeśli nie ma takiego narzędzia optymalizacja jest realizowana narzędziami własnymi systemu. Wydajność można także zwiększyć dodatkową pamięcią operacyjną i szybkością procesora. W instalacjach sieciowych należy brać pod uwagę przede wszystkim parametry serwera, ale także parametry stacji roboczej.

Nowe opcje Eksploratora obiektów.

Wprowadzono nową możliwość zarządzania Listą obiektów wybranych do Eksploratora obiektów. Utworzono mechanizm umożliwiający odnalezienie pozycji na liście wg dowolnego łańcucha znaków.

Dodano funkcjonalność umożliwiającą odwrócenie zaznaczenia obiektów na Liście.

Zmieniono także interfejs obsługi mechanizmu zarządzania widocznymi kolumnami atrybutów obiektów. Klawisz funkcyjny Kolumny został zastąpiony polem edycyjnym z listą konfiguracji oraz funkcją zmiany liczby kolumn i tworzenia konfiguracji.


Aleksander Danielski