Zintegrowany SIP GEO-INFO 6

Wokół pojęcia 'System Zintegrowany' w odniesieniu do stosowanych w ODGiK programów narosło szereg nieporozumień. Postanowiliśmy przybliżyć tą tematykę żywiąc nadzieję, że pozwoli ona na podejmowanie właściwych decyzji w zakresie rozbudowy programów stosowanych u Państwa.

Poniższy link umożliwi szersze zaznajomienie się z tym zagadnieniem.

 

Zintegrowany SIP GEO-INFO 6

 

Co to jest 'System zintegrowany'?

Słowo 'integracja' oznacza 'łączenie, proces tworzenia całości z części'.

Wg Wikipedii:

 • Integracja systemów ' odnosi się do organizacji systemów (komputerowych, produkcyjnych lub administracyjnych) i polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia.
 • Integracja danych ' działania mające na celu eliminowanie z bazy danych powtórzeń oraz elementów zbędnych (w miarę użytkowania dane wykazują tendencję do dezintegracji).

Tak więc 'system zintegrowany' to taki, który swoją funkcjonalnością zapewnia użytkownikowi nieograniczone, wielokrotne pozyskiwanie i przetwarzanie wszystkich danych wprowadzonych wcześniej jednorazowo do zasobów baz danych tego systemu.

Bardzo często opacznie System zintegrowany jest postrzegany poprzez fizycznie jedną bazę danych, która zawiera wszystko, co tylko do tego systemu wprowadzono. Nic bardziej mylnego!

Zupełnie nieistotne jest z punktu widzenia użytkownika Systemu zintegrowanego jak przechowywane są dane, czy system to jeden program czy zestaw wielu modułów programowych współpracujących ze sobą i obsługujących różne bazy danych, czy programy i bazy danych znajdują się fizycznie w komputerze, na którym w danym momencie użytkownik systemu pracuje. Najważniejsze jest jedno ' System zintegrowany musi oferować zintegrowaną funkcjonalność.

Zintegrowana funkcjonalność to taka, kiedy użytkownik systemu tylko raz wprowadza dane, a może z nich korzystać z dowolnego miejsca systemu, tj. z dowolnej końcówki, stacji roboczej w sieci niezależnie od tego czy jest to sieć lokalna, rozległa czy internetowa. System zintegrowany musi zapewniać całkowicie automatycznie obsługiwaną, wewnętrzną współpracę pomiędzy programami/modułami tego systemu. Np. trudno uznać za zintegrowany system, gdzie aby wyświetlać lub przetwarzać dane trzeba 'ręcznie' wykonywać cykliczne eksporty i przykrywać nimi od nowa dane wyprowadzone z systemu ileś dni wcześniej lub też te same dane wprowadzać wielokrotnie w różnych modułach systemu.

Wprawdzie, zazwyczaj w celach bezpieczeństwa źródłowych baz danych i głównie na specjalne życzenie właściciela danych stosuje się sztucznie oddzielenie zasobów dla udostępniania ich na zewnątrz (najczęściej w Internecie). Jest to jednak zabieg zamierzony i nie burzy ogólnych założeń Systemu zintegrowanego, gdyż nadal zachowane są podstawowe zasady: dane źródłowe są raz wprowadzone, aktualność kopii udostępnianej w Internecie jest zabezpieczona automatyczną procedurą działającą pod kontrolą systemu i częstotliwością aktualizacji ustaloną przez właściciela danych. Aktualizacja odbywa się w 'trybie różnicowym', co oznacza przesyłanie stosunkowo małych porcji danych i krótki czas aktualizacji.

W tych obszarach Systemu zintegrowanego, gdzie nie ma konieczności udostępniania informacji w Internecie wszystkie dane dostępne są wprost, natychmiast po ich wprowadzeniu lub modyfikacji z dowolnego miejsca systemu.

Rozpatrując mechanizmy zasilania w dane, jako podstawową i niezbędną część Systemu zintegrowanego oczywistym jest, że i tutaj muszą funkcjonować zasady integracji. W systemach funkcjonujących w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej mówiąc o zasilaniu zintegrowanym należy bezpośrednio włączyć producenta tych danych, czyli wykonawstwo geodezyjne do tego procesu umożliwiając mu bezpośrednie definiowanie i umieszczanie w bazie danych ośrodka gotowych obiektów. Oczywiście taka funkcjonalność musi być zagwarantowana i obsługiwana przez System zintegrowany.

Sporym nieporozumieniem jest zapewnianie przełożonych i władz administracyjnych, w których funkcjonuje dany ośrodek dokumentacji, że działa tam System zintegrowany, gdzie dane do zasobu, obiekty definiuje i wprowadza się ręcznie przez przetwarzanie ich z dokumentów papierowych lub przez tworzenie iluzji technologii informatycznej przyjmując wykazy współrzędnych na 'dyskietkach' lub też  przez Internet. Pliki te zawierają zaledwie współrzędne X, Y i czasami numer punktu! Na tych dyskietkach oczywiście nie ma żadnych obiektów złożonych, jak działki, przewody uzbrojenia terenu czy elementy sytuacji terenowej. To wszystko żmudnie tworzy dopiero pracownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej, jeśli system mu na to pozwala. Istnieją tzw. 'Systemy' czasami nawet zwane 'Systemami zintegrowanymi', w których nadal wykonuje się rysunki na wzór pierworysów papierowych, chociaż dla niepoznaki ukryte w zasobach komputera w postaci plików graficznych.

Innym, całkowicie błędnym stereotypem jest uznanie systemu za zintegrowany tylko wówczas, jeśli obsługiwany jest jednym (często w postaci jednego pliku EXE) programem. Proszę sobie np. wyobrazić, że w Pentagonie działa taki jeden wielki .EXE, bo chyba nikt nie wątpi, że w tej instytucji działanie Systemu zintegrowanego jest sprawą fundamentalną. Śmieszne, prawda? A jednak takie myślenie jest niestety dość rozpowszechnione.

 

GEO-INFO Zintegrowany System Informacji Przestrzennej

1. Integracja na poziomie funkcjonalności

1.1 Modułowość

SIP GEO-INFO łączy w sobie mnóstwo funkcjonalności poprzez współpracę modułów tematycznych:

 • Moduł podstawowy 'Mapa':

o Moduł EGB-geometria

o Moduł Sytuacyjno-wysokościowy, Uzbrojenia terenu, GESUT

o Moduł ZUDP-geometria

o Moduł Raster

 • Moduł 'Integra': EGB-część opisowa
 • Moduł 'Ośrodek':

o Moduł administrowania PZGiK

o Moduł ZUDP-część opisowa i obsługa Posiedzeń ZUDP

 • Moduł 'Delta' wykonawstwo geodezyjne (mapa ewidencyjna, zasadnicza, geometria ZUDP) i automatyczna wymiana danych z PZGiK
 • Moduł 'Integra LT'-EGB część opisowa dla wykonawstwa geodezyjnego
 • Moduł 'i.Net'-internetowa przeglądarka zasobów baz danych SIP GEO-INFO
 • Moduł 'i.Kerg'-internetowy portal zamawiania i wymiany danych z PZGiK przez wykonawstwo geodezyjne
 • Moduł 'i.Zamówienie'-internetowy portal zakupów dokumentów z PZGiK
 • Moduł 'i.Adres'-internetowa obsługa Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów
 • Moduł 'Sigma'-desktopowa obsługa Ewidencji Mienia Skarbu Państwa
 • Moduł 'Gamma'-desktopowa przeglądarka EGB-część opisowa
 • Moduł 'TBD'-Baza danych Topograficznych i moduł 'TOPO'
 • Moduł 'Kolejowy'-obsługa zasobu numerycznego wg specyfiki i symboliki kolejowej
 • Moduł 'Melioracje'-obsługa zasobu numerycznego wg specyfiki i symboliki melioracyjnej
 • Moduł 'Glebowo-rolniczy'-obsługa zasobu numerycznego wg specyfiki glebowej
 • Moduł 'Nazewniczy'-obsługa toponimów
 • I inne...
1.2 Zintegrowane zasilanie baz danych

Wszystkie zagadnienia tematyczne systemu obsługiwane są wyłącznie w technologii obiektowej (definicja elementu przestrzeni, jako modelu w bazie danych). Dodatkowo jednak poza grafiką generowaną z bazy danych, jako konsekwencja definicji obiektu istnieje opcja obsługi grafiki, jako rysunku. Generalnie, w systemie funkcjonuje wymiana obiektowa.

 

 • Dane do baz danych systemu są wprowadzane tylko raz i są natychmiast udostępniane wszystkim zintegrowanym w danej instalacji modułom. Jeśli, względy bezpieczeństwa (niektóre działania internetowe) lub 'praca na odległych stanowiskach' (tryb off-line) tego wymagają, wówczas istnieje automatyczna aktualizacja danych i eksport/import (różnicowy).
 • Współpraca z wykonawcą poprzez moduł 'Delta' odbywa się w trybie on-line w czasie zewnętrznego (rozłącznego od baz danych PZGiK) opracowania zlecenia. Wykonawca stale, na bieżąco ma aktualizowane dane otrzymane z ODGiK do opracowania. Podczas przyjęcia danych od wykonawcy odbywa się kontrola danych, a PZGiK może podjąć decyzję, co do przyjęcia, odrzucenia lub poprawienia danych w stosunku do każdego pojedynczego obiektu.
 • Bezpieczny eksport/import różnicowy do własnych, zewnętrznych baz danych ' Moduły: 'i.Net', 'i.Adres', 'Sigma', 'Gamma'
1.3 Zintegrowane zarządzanie PZGiK

Moduły: 'Ośrodek', 'i.Kerg', 'i.Zamówienie' we współpracy z desktopowymi modułami 'Mapa', 'Integra' gwarantują zintegrowanie zarządzanie danymi zasobu numerycznego PZGiK.

 

 • Rejestracja prac geodezyjnych, wydawanie dokumentacji podstawowej i przyjmowanie danych z opracowań geodezyjnych odbywa się pod stałą (on-line) kontrolą współpracujących ze sobą modułów: 'i.Kerg', 'Delta', 'Mapa'.
 • Sygnalizacja modyfikacji w zasobie numerycznym PZGiK dla aktualnych opracowań realizowanych przez wykonawców opracowań geodezyjnych i obsługa bieżących działań ODGiK odbywa się pod kontrolą wyspecjalizowanego mechanizmu Zmiany zintegrowanej. Mechanizm ten oferuje zintegrowany ciąg zdarzeń rozpoczynający się od rejestracji KERG poprzez wydanie dokumentacji podstawowej, opracowanie u wykonawcy, przyjęcie opracowania do PZGiK, kontrolę tych danych i kończący się zamknięciem Zlecenia. Za zintegrowane działania tej funkcjonalności odpowiadają moduły: 'Ośrodek', 'Mapa', 'Delta' i 'i.Net', jako środowisko, a 'i.Kerg' jako portal dla wykonawcy.
 • Mechanizm Zmiany zintegrowanej udostępnia 'użytkownikowi zewnętrznemu' systemu tylko te dane, które zostały przyjęte do zasobu przez zaakceptowanie tej Zmiany. Wszelkie stany obiektów w ramach trwającej Zmiany są niedostępne dla osób nieuprawnionych.
 • Sprzedaż danych przez Internet poprzez Moduł i.Zamówienie i udostępnianie danych adresowych oraz ich automatyczne przyjmowanie do ODGiK z gminnych baz danych EMUiA, to także konsekwencja mechanizmów integracji systemu GEO-INFO.
1.4 Mapa dynamiczna w zintegrowanej przestrzeni

Mechanizm bieżącego, w czasie realnym i trybie on-line, generowania treści mapy z bazy danych stanowi dynamiczny i aż nazbyt realny przejaw działania integracji zasobów baz danych z ich prezentacją graficzną. Jakakolwiek modyfikacja danych jest natychmiast możliwa do zaobserwowania przez wszystkich użytkowników zasobu zintegrowanego. Aktualny użytkownik musi jedynie poruszać się po tym samym terenie i być zainteresowany tymi właśnie obiektami.

Integracja zasobu systemu GEO-INFO może być także postrzegana poprzez łączenie tego, co stale jeszcze wydaje się być niemożliwe do połączenia - bazy zasobów Numerycznej Mapy Wielkoskalowej i Topograficznej Bazy Danych. Informacje i grafika obiektów z tych zasobów numerycznych jest dostępna jednocześnie, na tej samej mapie z ominięciem 'problemu nieciągłości skal'.

2. Integracja na poziomie baz danych

SIP GEO-INFO pozwala użytkownikowi na podjęcie własnej decyzji, co do wyboru środowiska profesjonalnych standardów baz danych. System umożliwia na rozłączną lub jednoczesną pracę w środowiskach Oracle i MS SQL.  Pozwala to użytkownikowi na dostosowanie funkcjonalności systemu do już aktualnie wykorzystywanego środowiska lub zaakceptowanie/zastosowanie nowego.

Ta uniwersalna funkcjonalność nie tylko umożliwia podłączanie do systemu baz danych działających w różnych środowiskach, ale także jednoczesną pracę na bazach danych w tych środowiskach (np. TBD w Oracle, Mapa zasadnicza w MS SQL). Dla użytkownika końcowego jest to jedno środowisko mapy, na której wykonuje on wprowadzanie i modyfikacje obiektów, przetwarzanie danych, analizę obiektów.

Wszystkie mechanizmy systemu działają jednakowo w każdym z tych środowisk, co umożliwia także zmianę tego środowiska w dowolnym momencie.

3. Integracja na poziomie środowisk użytkownika

SIP GEO-INFO jednocześnie wykorzystuje zalety środowiska Windows i Internetu. Klasycznym już przykładem niech będzie możliwość jednoczesnej pracy na podstawowych bazach zintegrowanego systemu desktopowego z jednoczesnym ujawnieniem, działaniem i generowaniem informacji na mapie w środowisku graficznym GIME poprzez protokół WMS danych z dowolnego zasobu przestrzennego w sieci globalnej.

Rodzimy edytor graficzny GIME umożliwia także pracę w środowisku Linux.