Implementacja wyników akcji 'TERYT 2' w bazach danych SIP GEO-INFO

Aktualnie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej otrzymują wyniki opracowania przedsięwzięcia pt. 'TERYT 2', gdzie należy uporządkować granice sąsiadujących Jednostek podziału administracyjnego kraju.


Uporządkowanie granic wewnątrz powiatu nie powinno stanowić żadnych problemów, gdyż jest to zagadnienie 'wewnętrzne' każdego ODGiK. Do tego celu należy wykorzystać procedury z grupy Narzędzia/Analizy i Kontrole:

 • Kontroluj pokrycie obszarów
 • Przenumeruj obiekty
 • Analiza przynależności obiektów do systematyki
 • Analiza zdublowanych punktów na granicach obiektów

Oraz Eksplorator obiektów, opcja 'Zmień kod obiektu'.
Działanie wszystkich wymienionych wyżej procedur opisane jest szczegółowo w podręczniku SIP GEO-INFO Mapa.
Porady praktyczne:

 • Należy pamiętać, że każda Jednostka ma dla swoich granic (geometria obiektu) przypisane odpowiednie kody.
 • Dla wierzchołków Jednostek administracyjnych obowiązuje zasada, że Punkt Graniczny ma kod 'najwyższej' Jednostki w hierarchii podziału administracyjnego, do którego należy ten Punkt graniczny. Np. Jeśli na Punkcie granicznym zbudowana jest geometria obiektu 'Powiat', to Punkt graniczny musi mieć kod 'GEPPGP - Punkt graniczny powiatu', pomimo że punkt ten jest jednocześnie Punktem granicznym: Działki, Obrębu, Gminy.
 • Numer Punktu granicznego musi odpowiadać 'Systematyce numeracji' w ramach danego Kodu obiektu (patrz Metadane, także podręcznik użytkownika SIP GEO-INFO Dodatki, Zasady numeracji obiektów).
 • Generalna zasada numeracji Punktów Granicznych na wspólnej dla dwóch (lub trzech) Jednostek jest następująca: Punkt graniczny należy zawsze do najmłodszej (najniższej wg Numeru TERYT) Jednostki podziału administracyjnego. Np. na granicy Obrębów, Punkt graniczny należy do Obrębu o niższym numerze.

 

Jak przygotować właściwe kody obiektów i ich 'Numery' na granicy Jednostek: Powiat, Województwo, które nie są zdefiniowane, jako obiekty w zasobie numerycznym ODGiK?

 • Przy pomocy procedury Edycja/Modyfikuj Systematykę należy stworzyć odpowiednią instancję (odgałęzienie) dla danej Jednostki podziału administracyjnego, której nie zdefiniowano w zasobie ODGiK. Np. Instancję dla sąsiedniego województwa.
 • W tej instancji należy zbudować odpowiednio poziomy dla Powiatu, Gminy, Obrębu z tego województwa.
 • Punktom wspólnej granicy województwa należy przypisać odpowiednią Systematykę w rekordzie obiektu np. 'GEPPGW - Punkt graniczny województwa'. Należy pamiętać o ogólnej zasadzie: Punkt zawsze należy do Jednostki o niższym Numerze TERYT.
 • Podczas wprowadzania (definiowania) obiektu w bazie danych należy mu nadać odpowiedni 'Numer' w ramach wybranego wcześniej kodu (tutaj GEPPGW) oraz 'najniższej' Systematyki (wybranej ze słownika 'Systematyka').
 • 'Numer' można wpisać 'z ręki', (jeśli został narzucony 'z zewnątrz') lub naliczyć automatycznie funkcją 'Nalicz numer'.

Uwaga! Numer punktu granicznego musi być unikalny w ramach danej Systematyki.
Uwaga! Kod punktu granicznego musi odpowiadać 'najwyższej Jednostce'.
Uwaga! Numer punktu granicznego na granicy Jednostek (Powiatu, Województwa) powinien być identyczny w obydwu Powiatach (ten sam identyfikator G-5).

Jeśli 'masowo' zmieniane są kody Punktów granicznych przy pomocy Eksploratora obiektów na granicy Jednostek administracyjnych, wówczas procedura nadaje im automatycznie domyślne numery w ramach tego kodu wg zasadny 'pierwszy-ostatni wolny'. Jeśli te numery nie są właściwe z jakichś 'zewnętrznych' powodów, wówczas te obiekty należy przenumerować procedurą:
Narzędzia/Analizy i Kontrole/Przenumeruj obiekty ustawiając odpowiednie ograniczenia (np. z rezerwacji numeracji). Patrz także podręcznik użytkownika SIP GEO-INFO Mapa.
Uwaga generalna!
Aby uporządkowanie granic zrealizowane przedsięwzięciem 'TERYT 2' miało sens na przyszłość należy przyjąć następujące zasady:

 • Bez względu na to gdzie, (w jakim powiecie) realizowana jest praca geodezyjna, punkt na wspólnej granicy należy zawsze do Powiatu o niższym numerze TERYT. Oznacza to, że jeśli praca geodezyjna jest wykonywana w Powiecie o wyższym numerze TERYT, taki Powiat zobowiązany jest dla celów tej pracy geodezyjnej zwrócić się do Powiatu sąsiedniego, aby ten przygotował i udostępnił rezerwację numeracji Punktów granicznych na wspólnej granicy. Numery te wykonawca pracy geodezyjnej otrzyma w ramach przygotowanych materiałów.
 • Po przyjęciu pracy geodezyjnej do ODGiK, należy nowoutworzone Punkty graniczne wspólnej granicy przekazać sąsiedniemu Powiatowi (np. eksport danych). Sąsiedni Powiat obowiązkowo wprowadzi je do swoje bazy danych z wszystkimi identyfikatorami.
 • Tylko w ten sposób porządek na granicach Powiatów zostanie utrzymany. W każdym Powiecie na granicy wspólnej będą te same obiekty.

 

Aleksander Danielski