Automatyczna definicja obiektów

W module SIP GEO-INFO Mapa od bardzo dawna działa trochę zapomniana, choć bardzo użyteczna funkcja 'Auto'. Funkcja jest uruchamiana z poziomu rekordu obiektu.
Generalnie funkcja Auto służy do szybkiego i automatycznego definiowania obiektów z powtarzającymi się danymi opisowymi, a różną geometrią.

 

Dla atrybutów opisowych funkcja Auto przepisuje do kolejnego definiowanego obiektu wartości atrybutów 'niemazanych' z poprzednio zdefiniowanego obiektu oraz umożliwia wskazanie na mapie geometrii obiektu bieżącego. W czasie wprowadzania obiektów metodą Auto rekord obiektu jest widoczny podczas wprowadzania pierwszego obiektu z serii. Wszystkie następne obiekty definiują się automatycznie  w tle po wskazaniu Geometrii.

Funkcjonalność Auto można wykorzystać zarówno do obiektów o geometrii punktowej jak i obiektów o geometrii złożonej (linii i powierzchni).
Metoda definicji Auto sprawdza się najlepiej podczas digitalizacji obiektów lub gdy wcześniej wprowadzono do bazy danych obiekty punktowe, które będą wierzchołkami obiektów złożonych definiowanych metodą 'Auto'.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Auto należy sprawdzić wartości, których atrybutów obiektu będą się podpowiadać automatycznie (naliczanie 'Numeru', atrybuty 'niemazane'). Liczbę 'podpowiadanych' atrybutów można zmienić/zwiększyć korzystając z mechanizmów Konfiguratora obiektów.
Metoda Auto jest bardzo przydatna podczas digitalizacji wielu obiektów punktowych o tym samym kodzie.
Dla obiektów złożonych metoda Auto jest najbardziej efektywna, gdy digitalizowane są obiekty, których wierzchołkami są 'Punkty XY' (np. klasoużytki).  Współrzędne wierzchołków można także wpisywać z klawiatury w linii poleceń, muszą to być jednak 'pełne' współrzędne, co przy wielu wierzchołkach przestaje być opłacalne (duże wartości współrzędnych).
Pełny opis funkcji 'Auto' można znaleźć w Podręczniku użytkownika SIP GEO-INFO Mapa, rozdział Wprowadzanie obiektów, Automatyzacja definicji obiektu.

Opcja Auto w obiekcie punktowym

 

Opcja Auto w obiekcie złożonym