Dopuszczalna odchyłka dla działek wg Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011

Niniejsza informacja ma na celu uzasadnienie wyników obliczeń wartości dPmax dla działek.
W nowym Rozporządzeniu MSWiA z dnia 09 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, §68 pkt 2. znajduje się wzór:


w którym:
mp - oznacza błąd średni położenia punktu granicznego,
d2i-1, i+1 - oznacza najkrótszą przekątną znajdującą się naprzeciw punktu o numerze i-tym.


Z powodu zapytań środowiska geodezyjnego kierowanych do GUGiK dotyczących interpretacji niektórych zapisów w 'nowych' Rozporządzeniach na str. 23 dokumentu 'wyjasnienia-GUGiK-do-standardow-technicznych.pdf' z dnia 2013-02-05 opublikowanym na stronach GUGiK znajduje się interpretacja zapisu z powyższego Rozporządzenia o następującym brzmieniu:

 

Pytania/problemy do § 68
1. W § 68 ust. 1 pkt 2 podano wzór na dopuszczalną różnicę powierzchni miedzy polem obliczonym a polem powierzchni ewidencyjnym. Dlaczego nie zastosowano wzoru z § 102 Instrukcji G-5, który jest wzorem znanym i powszechnie stosowanym? Jak zastosować podany wzór?
2. Wyjaśnić znaczenie § 68 ust. 2?

Wyjaśnienia GUGiK
1. Wzór, o którym mowa w § 102 instrukcji G-5 jest wzorem empirycznym, zaś wzór zawarty w § 68 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jest wzorem będącym rezultatem analizy matematycznej przeprowadzonej na podstawie prawa Gaussa. Praktycznie stosowanie tego wzoru sprowadza się do jego implementacji w programach komputerowych wykorzystywanych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności do wykonywania obliczeń pola powierzchni działek ewidencyjnych. W omawianym wzorze literą 'di-1,i+1' oznaczony jest odcinek położony naprzeciwko punktu granicznego i' łączący punkty graniczne o numerach 'i-1' oraz 'i+1'. Do wzoru tego wkradł się błąd redakcyjny. Zamiast 'd2i-1,i+1' powinno być 'di-1,i+1'.


Z zapisu tego wynika, że obowiązującym wzorem na obliczenie dPmax jest wzór:

 


w którym:
mp - oznacza błąd średni położenia punktu granicznego,
di-1, i+1 - oznacza najkrótszą przekątną znajdującą się naprzeciw punktu o numerze i-tym.

Ta formuła matematyczna jest stosowana w module SIP GEO-INFO Mapa do wyznaczania wartości dPmax.
Ze względu na sygnalizowane wątpliwości, przedstawiono poniżej przykładowe zestawienie wartości dPmax w zależności od zastosowanego wzoru obliczeń.

 

Działka/Nr Powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia geodezyjna dPmax wg wzoru pierwotnego w Rozporządzeniu dPmax wg wzoru poprawionego w 'wyjaśnieniach GUGiK' i także działającego aktualnie w SIP GEO-INFO Mapa
457 0.1300 ha 0.1298 ha 6.1 m2 0.6 m2
416/3 0.2172 ha 0.2171 ha 8.0 m2 0.7 m2
314/25 0.0877 ha 0.0876 ha 2.9 m2 0.5 m2

 

Działka/Nr Powierzchnia ewidencyjna Powierzchnia geodezyjna dPmax wg wzoru pierwotnego w Rozporządzeniu dPmax wg wzoru poprawionego w 'wyjaśnieniach GUGiK' i także działającego aktualnie w SIP GEO-INFO Mapa


Do chwili opublikowania powyższego tekstu nie mamy żadnej informacji o odwołaniu korekty wzoru z dokumentu 'wyjasnienia-GUGiK-do-standardow-technicznych.pdf' lub jego innej postaci, stąd w SIP GEO-INFO Mapa jest stosowany wzór poprawiony wg  'Wyjaśnienia GUGiK' .

Aleksander Danielski