Backup Pełny z funkcji Exp2DB

Generalnie, obiekty z bazy danych wydaje się na zewnątrz z wykorzystaniem funkcji Eksport danych. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wystawia się wielokrotnie pewien stały zestaw obiektów i dotyczy to stosunkowo dużej ilości obiektów. Np. eksport zasobu o określonej treści dla branży energetycznej z obszaru całego miasta. Można wówczas wykorzystując odpowiednią funkcjonalność programu przyspieszyć zarówno proces wyboru obiektów z bazy danych jak i głównie przyjęcie tych danych po stronie odbiorcy.
W module SIP GEO-INFO Mapa istnieje specjalizowana procedura tworzenia backup'u bazy danych uruchamiana zewnętrznym programem Exp2DB.exe znajdującym się w głównym katalogu modułu SIP GEO-INFO 6 Mapa. Program umożliwia eksport stabilnych danych w postaci backup'u.
Program przygotowano głównie w celu wystawiania danych ewidencyjnych dla Modułu SIP GEO-INFO 6 Gamma funkcjonującego w Urzędzie Gminy. Można go jednak wykorzystać do innych celów odpowiednio przygotowując plik konfiguracyjny Exp2DB.ini znajdujący się w podkatalogu ..\System modułu SIP GEO-INFO 6 Mapa.
Jednym z parametrów tego pliku jest:
GIDBCONFIGNAME=Nazwa_konfiguracji_GEO-INFO
Gdzie: 'Nazwa_konfiguracji_GEO-INFO', to nazwa konfiguracji przygotowanej standardową procedurą np. w funkcji Eksplorator obiektów

Domyślnie parametr ten ma postać:
GIDBCONFIGNAME=NMW500-K1
Gdyż jest wykorzystywany do eksportu zasobu EGB dla Gminy.
Podstawiając w tym miejscu nazwę konfiguracji, która zwiera np. treść mapy zasadniczej uzyskamy backup bazy danych dowolnego fragmentu bazy z dowolnie wybranymi w tej konfiguracji obiektami.
Po stronie zewnętrznego konsumenta tych danych nie trzeba wykonywać długotrwałego importu, a wystarczy wykonać szybki restore bazy danych.
Należy jednak pamiętać, że dotychczasowe dane w bazie docelowej zostaną przykryte w całości danymi z pliku backup'u. Stąd ta metoda nie nadaje się do uzupełnienia istniejącej bazy danych, a wyłącznie do szybkiego pozyskania bazy danych o nowej zawartości.
Szczegółowo powyższa funkcjonalność jest opisana w Podręczniku Użytkownika SIP GEO-INFO Mapa, Rozdział: Eksport jako Backup.
Aleksander Danielski