GEO-INFO 6 Delta wydanie 13 - nowości

Motywacją do stworzenia nowej wersji programu dla wykonawstwa geodezyjnego GEO-INFO 6 Delta były dwa czynniki:
1. Wprowadzenie zmian wynikających nowego Rozporządzenia MAiC z dnia 14 lutego 2012 r w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
2. Wprowadzenie funkcjonalności ułatwiającej dostosowanie metadanych programu do aktualnie funkcjonujących w ODGiK, dla którego jest wykonywana bieżąca praca geodezyjna.

Ad 1.
Wymogi nowego Rozporządzenia spowodowały, że należało stworzyć nowe metadane dla obsługi obiektów Osnowa geodezyjna.

  • Zmieniono i utworzono nowe kody obiektów
  • Dodano nowe atrybuty w rekordach obiektów
  • Utworzono nowe definicje relacji
  • Stworzono nowe kontrole
  • Stworzono nową grafikę punktów osnowy (nowe symbole)
  • Do płyty instalacyjnej dołączono pliki nowych symboli i plik GiDelta.ini realizujące powyższe zmiany w czasie pracy programu.

Ad 2.
Już od dawana w programie istniała możliwość wykonania bieżącego opracowania zgodnie z 'ustawieniami metadanych' w SIP GEO-INFO w ODGiK, dla którego wykonywane jest opracowanie. Możliwość ta dotyczy właściwego 'ustawienia': domyślnych opisów, redakcji, własnych kodów i własnych atrybutów stosowanych w danym ODGiK. Dotychczas, aby dostosować działanie programu wg metadanych ODGiK należało ręcznie podmienić pliki definicji symboli obiektów stosowanych w danym ODGiK oraz ręcznie podmienić plik metadanych GiDelta.ini wygenerowany w danym ODGiK zawierający metadane dla programu. W nowej wersji programu stworzono funkcjonalność umożliwiającą wybór metadanych dla bieżącego opracowania z poziomu programu GEO-INFO Delta.
Metadane i Zestaw symboli (odpowiednio: plik GiDelta.INI, pliki Symbols{*}.def, plik Lines.def) otrzymane z ODGiK należy umieścić w katalogu bieżącej Roboty, gdzie aktualnie znajduje się baza danych wykonawcy (plik *.GIV lub *.GDF np. otrzymany z ODGiK poprzez portal GEO-INFO i.Kerg). Z tego miejsca program automatycznie odczytuje metadane.
W przypadku nieposiadania tych plików należy metadane wybrać z zestawu standardowego dostarczanego wraz z płytą instalacyjną - katalogi:
{katalog programu GEO-INFO Delta}\SYSTEM_CFG\{GIMapa_12.4 lub GIMapa_13.2}
Przy zakładaniu nowej Roboty odpowiedni zestaw metadanych należy wybrać w opcjach procedury Konfiguracja. Pozycja <Domyślny> oznacza wybór metadanych zgodny z bieżącą wersją programu. Pliki domyślnych metadanych umieszczone są jak dotychczas w głównym katalogu programu GEO-INFO Delta.
Jeśli w programie otwierany jest już istniejący plik *.GIV lub *.GDF (dla istniejącej Roboty), wówczas program sprawdza czy metadane dla tej Roboty wybrano już wcześniej. Jeśli tak, to nazwę metadanych można podejrzeć w oknie dialogowym funkcji Konfiguracja, opcja 'Zestaw kodów'. Jeśli wcześniej ich nie wybrano (plik z opracowań we wcześniejszych wersjach), to program sprawdza, czy w katalogu tej Roboty są pliki metadanych i przyjmuje je, jako domyślne. Jeśli w katalogu Roboty nie ma plików metadanych, to automatycznie pojawia się dialog, w którym należy wybrać odpowiedni standard z listy standardowych zestawów metadanych.


Proponowany zestaw kodów przy otwieraniu istniejącej bazy danych, gdy w katalogu tej Roboty nie ma plików metadanych.


Procedura Konfiguracja przy otwieraniu nowej bazy danych
Do płyty instalacyjnej dołączono pliki symboli i pliki GiDelta.ini zgodne z wersjami wcześniejszymi w celu umożliwienia działania nowej funkcji wybory metadanych
Aleksander Danielski