Nowe narzędzie GEO-INFO 6 Portal

Celem aplikacji GEO-INFO 6 Portal jest udostępnianie szerokiej rzeszy odbiorców informacji zapisanych w bazie danych przestrzennych Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego lub Gminy. Główny nacisk kładziony jest na publikację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Nie ogranicza to jednak możliwości wyświetlania danych z innych serwisów poprzez usługi WMS (Web Map Service), np. Geoportal oraz innych serwisów udostępnianych przez instytucje branżowe (lasy, parki, ochrona środowiska, drogi itd.).

Aplikacja działa całkowicie w środowisku przeglądarki internetowej jako tzw. 'cienki klient', nie wymaga instalowania dodatkowych komponentów na stacjach roboczych. Jest przejrzysta i łatwa w obsłudze. Przeznaczona jest dla organów administracji publicznej - urzędów miejskich i gminnych, gdyż w gestii tych urzędów jest prowadzenie i aktualizowanie danych dotyczących planowania przestrzennego, ewidencji miast, ulic i adresów.

 

Oprócz graficznej prezentacji obiektów (mapy) umożliwia ona pozyskanie tekstowych informacji o obiektach zapisanych w bazie danych oraz umożliwia dostęp do dokumentów zapisanych w plikach dyskowych skojarzonych z obiektami w bazie danych np. treść uchwały Planu zagospodarowania terenu.

Umożliwia wyświetlanie zawartości bazy danych punktów użyteczności publicznej (POI) np. apteki, administracja publiczna, szkoły, bankomaty, sklepy itp.

Aplikacja może być zainstalowana u użytkownika końcowego na serwerze z systemem LINUX (preferowane rozwiązanie) lub Windows, bądź na serwerze firmy Systherm Info. GEO-INFO 6 Portal może działać  lokalnie w Intranecie bądź w Internecie.

Danymi referencyjnymi, stanowiącymi podkład do danych planowania przestrzennego, są dane Ewidencji Gruntów i Budynków udostępnione przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z wykorzystaniem serwisu WMS (Web Map Service). Dodatkowo, jako tło, wyświetlana może być ortofotomapa z rządowego Geoportalu (geoportal.gov.pl) oraz inne zewnętrzne źródła danych udostępnione za pomocą serwisu WMS.

Podstawa prawna

Prowadzenie bazy dotyczącej planowania przestrzennego nakazuje 'Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej' z dnia 4 marca 2010 roku. Ustawa ta dokonuje transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).  Szczegółowe ustalenia dotyczące prowadzenia EMUiA zawiera Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 w sprawie Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Producent programu śledzi na bieżąco wszystkie modyfikacje i propozycje zmian w przepisach i wprowadza je sukcesywnie jak tylko zaczynają obowiązywać.