Wsad z pliku versus Wsad standardowy, czyli pliki wsadowe w formacie TXT

Bardzo częstym i popularnym sformułowaniem w SIWZ jest wymóg możliwości 'importu danych w formacie TXT'. Autorzy tych zapisów w SIWZ bardzo często nie zdają sobie sprawy jak nieprecyzyjne jest to określenie i często mylnie zakładają, że dotyczy to plików wg wzorca: Nr, X, Y.
Określenie 'format TXT' z punktu widzenia informatycznego jest bardzo szerokie i dotyczy wszystkich plików w formacie ASCII (nie binarnych).
W niniejszym tekście chcę Państwu zarekomendować i odnieść się do bardzo ciekawej funkcjonalności SIP GEO-INFO istniejącej od bardzo dawna, lecz mało popularnej.


Możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami tekstowych plików wsadowych punktów:

 

 1. Plik zawiera dane: {Nr punktu}, {wsp. X}, {wsp. Y}.
 2. Plik zawiera dane: {Nr punktu}, {wsp. X}, {wsp. Y}, {wsp. H} itd. - więcej atrybutów

Pliki w takich formatach są nadal przyjmowane w ODGiK i konwertowane do postaci obiektowej.
Najbardziej popularną formą jest przepuszczenie takiego pliku przez narzędzie 'Generator wsadow.exe' (program umieszczony w katalogu: C:\GEO-INFO Info\GEO-INFO Mapa\Programs\Generator wsadów). Użycie tego narzędzia jest racjonalne wówczas, jeśli występuje więcej atrybutów niż: {Nr punktu}, {wsp. X}, {wsp. Y} lub jeśli zdecydowana większość punktów będzie miała jeden i ten sam kod obiektu.
Jeśli jednak plik punktów reprezentuje wiele różnych obiektów punktowych (wiele kodów) i w momencie wsadu istnieją jedynie takie dane: {Nr punktu}, {wsp. X}, {wsp. Y}, wówczas korzystniej jest zastosować funkcję: Rysowanie\Z pliku.
Atrakcyjność funkcji polega na tym, że praktycznie w większości przypadków można od razu wczytać ten plik do systemu bez żadnych przeróbek czy dostosowań. Wystarczy uruchomić funkcję i wskazać plik na dysku. W efekcie na mapie narysują się punkty (symbole punktów np. krzyżyki) z numerami. Kolor elementów graficznych będzie zgodny z kolorem domyślnym wynikającym z konfiguracji dla bieżącego operatora (funkcja: Pliki/Konfiguracja; opcja 'Kolory zaznaczania', 'Kolor podstawowy').
Przykład pliku:


11;5691196.263; 3731443.565
12;5691207.724; 3731431.245
13;5691253.954; 3731487.148
gdzie: {numer punktu};{współrzędna_X};{współrzędna_Y}


Separatorem może być: średnik lub spacja lub tabulator.
Na bazie tych punktów (elementów graficznych) można konstruować geometrię dowolnych obiektów.  Np.:
dla obiektu punktowego należy w rekordzie, w zakładce Geometria wskazać punkt na mapie (klawisz funkcyjny Wskaż). Następnie wypełnić pozostałe atrybuty rekordu.
dla obiektu liniowego i powierzchniowego należy w rekordzie, w zakładce Geometria wskazać kolejne punkty na mapie (klawisz funkcyjny Wskaż). Ewentualnie w wierzchołkach, gdzie muszą wystąpić obiekty punktowe zdefiniować taki obiekt metodą 'w przelocie' (funkcja Nowe wierzchołki - wg. kodu). Następnie wypełnić pozostałe atrybuty rekordu.

Korzyści opisanej metody:
Zalety stosowania funkcji 'Z pliku'

 • Natychmiastowe wykorzystanie pliku od wykonawcy bez konieczności przerabiania do 'postaci obiektowej' (nagłówek, kody obiektów).
 • Uruchomienie prostej, graficznej funkcji 'Z pliku', która nie wymaga żadnych parametrów początkowych jak np. funkcja 'Import danych'
 • Nie występuje konieczność ewentualnej, późniejszej zmiany kodu obiektu punktowego, jak dla przypadku, gdy stosowano metodę z wykorzystaniem narzędzia Generator wsadów)
 • Definiowanie obiektów punktowych tylko w punktach, gdzie to konieczne. Pozostałe punkty mogą być wykorzystane, jako Punkty XY w geometrii obiektów złożonych.
 • Wprowadzone punkty graficzne nie zaśmiecają bazy danych zbędnymi obiektami - automatycznie znika 'syndrom punktów wolnych'.

Z detalami funkcji 'Z pliku' należy zaznajomić się w Podręczniku użytkownika SIP GEO-INFO-Mapa.
Aleksander Danielski


Daty i wersje obiektów
Uwaga! W module GEO-INFO Mapa wersja 14.2.0.0 wprowadzono nową obsługę dat w obiekcie.
Informacja ta jest o tyle istotna, że ma wpływ na wybór obiektów do eksportu podczas modyfikacji obiektów w trybie off-line. Np. podczas wymiany/przekazywania opracowań geodezyjnych realizowanych dla danego ODGiK.
Daty obsługujące obiekt, moment utworzenia, historia modyfikacji i usuwania obiektu kształtują się następująco.
W obiekcie występują zawsze dwie z poniższych trzech dat:

 • Data utworzenia (DU)
 • Data modyfikacji (DM)
 • Data archiwizacji (DA)

1. Obiekt aktywny (lub wersja aktywna) ma zawsze dwie Daty:

 • Data utworzenia (DU) - data utworzenia obiektu lub data utworzenia danej wersji
 • Data modyfikacji (DM) - data ostatniej modyfikacji obiektu lub danej wersji

Data utworzenia (DU) i Data modyfikacji (DM) są w czasie trwania Zmiany datami tymczasowymi. W momencie zamykania Zmiany Data utworzenia (DU) i Data modyfikacji (DM) są równe dacie zamknięcia Zmiany. Data zamknięcia Zmiany jest traktowana, jako Data utworzenia (DU) utworzenia tej wersji obiektu.
2. Obiekt przeniesiony do historii (lub wersja usunięta) ma zawsze dwie Daty:

 • Data utworzenia (DU) - data utworzenia obiektu lub data utworzenia danej wersji
 • Data archiwizacji (DA) - data usunięcia do historii lub data utworzenia kolejnej wersji obiektu

Opisany wyżej mechanizm obsługi Dat w obiekcie wymaga, aby po wykonaniu opracowania geodezyjnego w 'trybie off-line' (u Wykonawcy) wykonać eksport obiektów przekazywanych do bazy macierzystej w ODGiK wg zasady:
Wszystkie obiekty, które spełniają warunek np:


_Data modyfikacji > '2014-03-14,
lub
_Data archiwizacji > '2014-03-14,


gdzie:
'2014-03-14' - przykładowa data rozpoczęcia prac na obiektach pobranych z ODGiK do opracowania.