Nowy dialog zarządzania Zmianami

W cyklu 'Funkcje warte zainteresowania' chciałbym Państwu przedstawić jedną z nowości, która pojawiła się w wersji 14.3.0.0 GEO-INFO Mapa.
Jak już informujemy od pewnego czasu, poza bieżącymi, niekiedy bardzo pracochłonnymi zmianami w systemie wynikającymi z implementacji nowych rozporządzeń (aktualnie, BDOT500, GESUT, nowy cennik usług ośrodka dokumentacji - tzw. 'Akacja 12 lipca') równolegle tworzony jest nowy, pisany całkowicie od początku i umieszczony w środowisku edytora GIME moduł GEO-INFO Integra, czyli obsługa 'części opisowej' rejestru EGiB.

Niektóre z nowych rozwiązań dla EGiB są Państwu udostępniane sukcesywnie w kolejnych wersjach systemu, pomimo że główną motywacją ich utworzenia jest właśnie ten docelowy, nowy moduł GEO-INFO Integra. Taką charakterystyczną zmianą w systemie jest zaanonsowana w 'Nowościach GEO-INFO Mapa wer. 14.3.0.0' nowa obsługa Zmian. Detale mogą Państwo znaleźć w uaktualnionej wersji podręcznika 'SIP GEO-INFO Mapa, Podręcznik użytkownika'. Jednak ze względu na wiele ciekawych nowości i zmian w tym miejscu chciałbym zwrócić na nie Państwa uwagę.
W związku z generalnymi zmianami kodów obiektów w wyniku implementacji nowych rozporządzeń także kody obiektów Zmiana uległy modyfikacji.

 • GEZZMN - Zmiana obiektów rejestru BDOT500
 • Zmiana GEZZMN obsługuje obiekty rejestrów: BDOT500 + Proj.BDOT500 + BDSOG
 • GEZZG5 - Zmiana obiektów rejestru EGiB
 • Zmiana GEZZG5 obsługuje obiekty rejestrów: EGiB + GESUT + BDOT500 + Proj.EGiB + BDSOG
 • GEZZG7 - Zmiana obiektów rejestru GESUT
 • Zmiana GEZZG7 obsługuje obiekty rejestrów: GESUT + Proj.GESUT + BDSOG
 • GEZZUD - Zmiana obiektów rejestru ZUDP
 • Zmiana GEZZUD obsługuje obiekty: Proj.GESUT + Proj. BDOT500
 • GEBUFO - Zmiana obiektów w 'trybie poprawki' (ta Zmiana nie generuje historii obiektu)
 • Zmiana GEBUFO obsługuje wszystkie obiekty zasobu

Radykalnie zmienił się wygląd okna dialogowego obsługi Zmian (okno 'Bieżąca baza danych i Zmiany').Najbardziej charakterystyczną cechą nowego okna dialogowego, widoczną na pierwszy rzut oka jest to, że ma ono postać raportu (Listy Zmian) wynikającego z domyślnych lub ustawionych przez operatora filtrów wpływających na zawartość Listy Zmian. Listę Zmian rozszerzono o nowe kolumny, które z pewnością ułatwią identyfikację Zmiany. Listę Zmian wyposażono w mechanizmy sortowania znane użytkownikowi z okna dialogowego Listy obiektów 'Eksploratora obiektów'.
Listę Zmian tworzą następujące kolumny atrybutów obiektów: Kod, Id zgłoszenia lub KERG, Systematyka, Numer/Rok, Opis, Data rejestracji, Użytkownik.
Do filtrowania zawartości Listy Zmian Udostępniono dwa nowe pola edycyjne 'Zmiana'.
1. Pole edycyjne wyboru Kodu obiektu Zmiana:

 2. Pole edycyjne wyboru Statusu Zmiany
Bardzo cenny jest filtr na 'Status Zmiany', gdyż aktualnie na Liście Zmian widoczne są także Zmiany zakończone, historyczne. W konsekwencji dodano także nowy znaczek  dla Zmiany 'wprowadzanej na Mapie'. Aktualnie tylko Zmiana o statusie 'zakończona i zaakceptowana' nie ma 'znaczka'.
Zmiana może przyjmować trzy różne Statusy:

 • Wprowadzana na Mapie - Zmiana otwarta, założona, dla której utworzono rekord obiektu Zmiana. Zmiana zarejestrowana, istniejąca (jeszcze niezakończona). Taka Zmiana może mieć stan 'Aktywna' i 'Nieaktywna'. Jeśli jest 'Aktywna' wówczas wszystkie obiekty modyfikowane i nowoutworzone są automatycznie, relacyjnie połączone z tą Zmianą.
 • Zakończona w Mapie (dotychczasowa terminologia - 'tymczasowo zakończona') - (dotyczy przede wszystkim obiektów rejestru EGiB). Jest to Zmiana, w której zakończono działalność w 'części geometrycznej' i dalszą działalność przekazano do obsługi w 'części opisowej'. Mechanizm ten umożliwia stosowanie technologii tradycyjnej prowadzenia 'zmian ewidencyjnych', gdzie obsługą 'części geometrycznej' rejestru EGiB zajmują się inne osoby i 'częścią opisową' inne osoby w ODGiK. Status 'zakończona w Mapie' może przyjąć również każda inna Zmiana (z wyjątkiem 'Bufora zmian') i wówczas status ten oznacza, że chwilowo zawieszono działalność w tej Zmianie. Dla Zmian innych niż 'GEZZG5 - Ewidencja zmian obiektów G5' jest to status praktycznie identyczny do Zmiany 'wprowadzanej w Mapie' będącej w stanie 'nieaktywna'. Jednak ze względu na uniwersalność obsługi Zmian i potencjalną możliwość utworzenia w przyszłości funkcjonalności podobnej jak dla Zmiany GEZZG5 status ten udostępniono także pozostałym Zmianom. Istotny jest też tutaj moment różniący ustawienie stanu Zmiany na 'nieaktywna' od zmiany statusu na 'zakończona w mapie'. W momencie zmiany statusu uruchamia się automatycznie kontrola obiektów uczestniczących w Zmianie oferując operatorowi komfort psychiczny, co do jakości obiektów w Zmianie. Zmiana z błędami nie może zmienić statusu na 'zakończona w Mapie'
 • Zakończona i zaakceptowana - Zmiana, w której zakończono wszelką działalność i Zmianę zakończono (zamknięto). Gdy Zmiana jest zakończona, niemożliwa jest jakakolwiek dalsza działalność w ramach tej Zmiany. Wszystkie obiekty uczestniczące w tej Zmianie uzyskują 'stan stabilny' i mogą być modyfikowane w kolejnej, innej Zmianie. W systemie zintegrowanym tzw. 'Zmianę ewidencyjną' (GEZZG5 - Ewidencja zmian obiektów G5) kończy z reguły operator 'części opisowej' rejestru EGiB. Tylko w wyjątkowych sytuacjach wymagających specjalnych uprawnień można 'Zmianę ewidencyjną' zakończyć w 'części geometrycznej' rejestru EGiB. W szczególnych przypadkach Zmianę zakończoną można wznowić pod warunkiem, że żaden obiekt uczestniczący w tej Zmianie nie został do momentu wznawiania uwikłany w inną Zmianę. Wznowienie Zmiany umożliwiają tylko uprawnienia administratora. Zakończoną 'Zmianę ewidencyjną', zintegrowaną nie można wznowić!

Odpowiednio do ustawień filtrów i zawartości Listy Zmian zmienia się kontekstowo lista opcji nowego klawisza funkcyjnego 'Status', co znacznie ułatwia operatorowi działania na Zmianach, szczególnie dla 'Zmian ewidencyjnych'.
Wśród tych opcji pojawiła się nowa, umożliwiająca zmianę dekretacji Pracy geodezyjnej w bazie modułu GEO-INFO Ośrodek. Funkcjonalność dotyczy systemu zintegrowanego.
W momencie zakończenia Zmiany automatycznie pojawia się okno dialogowe umożliwiające uzupełnienie Protokółu/notatki z kontroli bieżącej pracy geodezyjnej ('Id zgłoszenia lub KERG'). Treść tej notatki jest później wykorzystywana w 'Protokóle kontroli' wystawianym z modułu GEO-INFO Ośrodek podczas zakończenia/zamykania pracy geodezyjnej (zakończenie 'Id zgłoszenia lub KERG').
Kolejną nowością są zamiany w oknie dialogowym Listy obiektów uwikłanych w Zmianę. Aktualnie okno posiada wszystkie cechy i pełną w funkcjonalność okna dialogowego Listy obiektów Eksploratora obiektów (warto tutaj zwrócić uwagę na ogromne możliwości sortowania i kontroli) oraz dodatkowe klawisze funkcyjne 'Zablokuj' i 'Odblokuj'.


Aleksander Danielski
Systherm Info 2014