Jak obsłużyć 'obiekty przejściowe'?

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej, wykonawstwo geodezyjne, producenci systemów do prowadzenia zasobów numerycznych w geodezji zostali postawieni przed faktem dokonanym - GUGiK uruchomił zlecenia na tworzenie obiektów zasobu numerycznego wg nowych rozporządzeń. Jednocześnie łatwo było przewidzieć, że do wprowadzenia tych zmian konieczny jest 'okres przejściowy'. Pomimo tej 'oczywistości' w ramach tych zleceń nie zaproponowano żadnej technologii, czy rozwiązania, jak realnie zrealizować te zlecenia.

Wydaje się, że Zamawiający w samozachowawczym odruchu dziecka zasłonił oczy i powiedział 'nie ma mnie'. Co można przetłumaczyć na: 'nieważne, czy ośrodki i systemy w nich funkcjonujące są w stanie przyjąć obiekty zgodne z modelem zaproponowanym w nowych rozporządzeniach, obiekty takie mają być utworzone', bo w 'geodezji' obowiązują już nowe przepisy. To jest tak, jakby na starym skrzyżowaniu dróg miały obwiązywać 'światła', których dotychczas gmina nie zbudowała, bo np. nie ma na to pieniędzy, ale samochody muszą tamtędy przejeżdżać, aby do domu dojechać. Trudno, trzeba sobie te 'światła' na razie narysować i 'jechać' dalej.
Proponuję definiować 'nowe' obiekty w 'starym' środowisku wg następujących reguł.
'Stare' 'Osie odcinka przewodu XXX' tworzyć zgodnie dotychczasową definicją. Tzn. Obiekty 'osiowe' - geometria 'zwykła', obiekty o szerokości większej od 0.5m - geometria 'w obrysie'.
Uwaga! Nie należy tworzyć dotychczasowych przewodów uzbrojenia, jako powierzchnie!
W przypadku braku odpowiednika kodu/rodzaju/typu przewodu w dotychczasowych kodach przyjąć 'najbliższy rozsądny' kod dotychczasowy. Np. 'Przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia' zdefiniować jako 'Oś odcinka przewodu elektroenergetycznego wysokiego napięcia'. W atrybucie 'Uwagi' umieścić charakterystyczną informację np. 'WW'.
Konwersja bazy danych dotychczasowych obiektów do nowych przepisów zachowuje dla każdego obiektu (poza innymi wartościami atrybutów) przynajmniej:

 

  • dotychczasowy kod obiektu (nowy atrybut 'Dotychczasowy kod obiektu')
  • wartość atrybutu 'Uwagi'.

Dzięki temu, po konwersji będzie można wyszukać w bazie danych wszystkie obiekty, które dotychczas miały kod np. 'GULEWN - Oś odcinka przewodu wysokiego napięcia na podporach' i w atrybucie tekst 'WWN'. Następnie tym obiektom należy zmienić kod na 'GULEWW - Przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia'.
Jeśli dla danego obiektu istnieją wartości atrybutów, które wymaga nowe rozporządzenie, a w dotychczasowej wersji bazy danych takich atrybutów nie ma, to należy także w atrybucie 'Uwagi' dotychczasowego obiektu umieścić wartości tych atrybutów, aby po konwersji przenieść/skopiować je do nowych atrybutów i usunąć z atrybutu 'Uwagi'.
W odniesieniu do zapisywania w bazie danych oznaczeń identyfikujących rodzaj nowego obiektu oraz wartości nowych atrybutów powyższa metoda tymczasowego umieszczania tych wartości w atrybucie 'Uwagi' może być stosowana do wszystkich obiektów.
W przypadku nowej geometrii dotychczasowych obiektów i geometrii zupełnie nowych obiektów, które nie mają swoich odpowiedników w dotychczasowej bazie danych należy postępować następująco:

  • Dla definiowania nowych obiektów powierzchniowych i dotychczasowych obiektów o innej geometrii niż powierzchniowa należy wykorzystywać obiekt 'GSSINN - Obiekt powierzchniowy inny'.
  • Dla definiowania nowych obiektów liniowych i dotychczasowych obiektów o innej geometrii niż liniowa należy wykorzystywać obiekt 'GSLINN - Obiekt liniowy inny'.
  • Dla definiowania nowych obiektów punktowych i dotychczasowych obiektów o innej geometrii niż punktowa należy wykorzystywać obiekt 'GSPINN - Inny punkt sytuacyjny'.

Po automatycznej konwersji tak stworzonej bazy danych czynności zmiany kodów i uzupełnienia brakujących atrybutów należy wykonać zgodnie z opisanym wyżej przykładem.
Uwaga! Podczas zmiany kodu obiektu złożonego (liniowego i powierzchniowego) system automatycznie sprawdza dopuszczalne kody dla wierzchołków tego obiektu. Jeśli dotychczasowy kod wierzchołka obiektu złożonego jest niedopuszczalny w definicji nowego kodu obiektu złożonego, to system automatycznie wstawia 'Punkty XY', jako wierzchołki.
Ta funkcjonalność działa w odniesieniu do wszystkich obiektów z wyjątkiem Działki, Obrębu, Gminy, Powiatu.
W konsekwencji zostaną 'uwolnione' z geometrii tych obiektów złożonych obiekty punktowe, z niedopuszczalnymi kodami. Te obiekty punktowe należy skasować z bazy danych, jako zbędne 'wolne' punkty lub (jeśli to konieczne) zmienić im kody na inne, potrzebne w bazie danych obiekty punktowe.
Uwaga! Konwersję bazy danych do nowego formatu może wykonać tylko właściciel bazy danych - tj. ośrodek dokumentacji geodezyjnej, który ją prowadzi!
Oznacza to, że wykonawcy prac geodezyjnych, które nie zostaną zakończone i przekazane do ODGiK przed konwersją bazy danych, muszą wystawić eksport całego dotychczasowego opracowania (obiekty nowe i zmodyfikowane) w celu zaimportowania go do bazy macierzystej. Dopiero wówczas może nastąpić konwersja bazy danych w ODGiK. Po konwersji wykonawcy prac geodezyjnych otrzymają ponownie eksport obiektów z obszaru swojego opracowania już w nowym formacie i na tych obiektach będą kontynuowali prace.


Aleksander Danielski
Systherm Info 2014