Wymiana obiektowa opracowań geodezyjnych pomiędzy Wykonawcą tych prac, a PZGiK w którym znajduje się baza danych zasobu numerycznego.

Z cyklu - 'Funkcje warte zainteresowania' w SIP GEO-INFO

Tym razem chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bardzo interesujące i wysoce wyspecjalizowane narzędzie: Konfigurator obiektów ('podmoduł' modułu SIP GEO-INFO Mapa).

Potrzeba zwrócenia uwagi na ten moduł pojawiła się w wyniku coraz częstszej wymiany obiektowej opracowań geodezyjnych pomiędzy Wykonawcą tych prac, a PZGiK, w którym znajduje się baza danych zasobu numerycznego.

Dokładnie, rzecz dotyczy sytuacji, w której wymagania PZGiK w stosunku do Wykonawcy prac geodezyjnych wykraczają poza (domyślny) standard. Zdarza się, że w ODGiK wprowadzono zmiany w ustawieniach metadanych obiektów zasobu, co do których Wykonawca nie ma żadnej wiedzy, a musi je uwzględnić z powodu zapisów w Warunkach Technicznych lub ustnych ustaleń z Zamawiającym. Należy tutaj zaznaczyć, że Wykonawca dysponuje standardowym modułem GEO-INFO Mapa i/lub standardowym modułem GEO-INFO Delta (moduł dla wykonawstwa geodezyjnego). Pisząc 'standardowym' mam na myśli działanie tych modułów zgodnie z domyślnymi metadanymi obiektów dostarczonymi przez producenta SIP GEO-INFO.

 

Obsługa realizacji przez Wykonawcę wymagań odnoszących się do zmian metadanych w ODGiK jest inna w module GEO-INFO Mapa i inna w module GEO-INFO Delta.

Moduł GEO-INFO Mapa

Modyfikacje standardowych metadanych obiektów w ODGiK mogą wyniknąć z dwóch powodów:

  1. Zmiana standardu w wyniku uruchomienia specjalnie (na zamówienie) przygotowanego dla tego ODGiK skryptu (plik DBS), który trwale zmienia standard wg potrzeb wyspecyfikowanych w zamówieniu na taki skrypt. Np. skrypt przygotowany dla ośrodków dokumentacji w województwie zachodniopomorskim (NMWZachodniopomorskie.dbs) zmienia metadane obiektów m.in. w ten sposób, że symbole obiektów ewidencyjnych wprowadzone z digitalizacji wyświetlają się na mapie w kolorze czerwonym, a wprowadzone z pomiarów geodezyjnych w kolorze czarnym. Poza tym z powodu zmian wynikających z tego skryptu domyślnie na mapie wyświetla się 'Numer Punktu Granicznego', co może pociągać za sobą wymóg w stosunku do Wykonawcy wykonania redakcji tego opisu w ramach danego opracowania geodezyjnego.
  2. Zmiana standardu w wyniku działań 'na własną rękę' użytkownika SIP GEO-INFO z wykorzystaniem wspomnianego wcześniej narzędzia Eksplorator obiektów.

Na czym polega różnica działań Wykonawcy w odniesieniu do zmian w standardzie?

Odpowiednio do sposobu wprowadzenia tych zmian w ODGiK przy założeniu, że Zamawiający (ODGiK) wymaga uwzględnienia tych zmian standardu w bieżącym opracowaniu geodezyjnym mogą zaistnieć dwie sytuacje:

  1. Dla przypadku, gdy wymagania ODGiK dotyczą elementów metadanych wynikających z zastosowania skryptu wyprodukowanego przez producenta SIP GEO-INFO, sytuacja jest bardzo prosta. Podczas zakładania bazy danych u Wykonawcy należy dodatkowo do skryptów standardowych doinstalować skrypt dedykowany dla tego ODGiK (program DbWizard.exe).

Uwaga! Wszystkie specjalizowane skrypty przygotowane przez producenta SIP GEO-INFO są dostępne dla WSZYSTKICH posiadaczy Systemu. Patrz katalog:

C:\...\GEO-INFO Mapa\Dodatki użytkowników.

  1. Dla przypadku, gdy wymagania dotyczą elementów metadanych zmienionych własnoręcznie przez właściciela bazy danych (ODGiK), właściciel tej bazy danych musi dostarczyć opis tych zmian (detale modyfikacji wykonane w Konfiguratorze obiektów) na tyle precyzyjny, aby Wykonawca mógł również w swoje bazie danych zmiany te wprowadzić (także korzystając z narzędzia Konfigurator obiektów).

Uwaga! Narzędzie Konfigurator obiektów jest osobno wyspecyfikowane na liście modułów SIP GEO-INFO i musi być zakupione dodatkowo przez Wykonawcę.

Narzędzie Konfigurator obiektów ma bardzo rozbudowane możliwości modyfikacji i kreowania metadanych obiektów. M.in. umożliwia ustalanie domyślnych Opisów obiektów, tworzenie nowych wariantów opisów, tworzenie nowych atrybutów obiektów, tworzenie nowych obiektów itd. (patrz także Podręcznik Użytkownika SIP GEO-INFO, Konfigurator obiektów oraz Podręcznik Użytkownika SIP GEO-INFO, GEO-INFO Mapa).

 

GEO-INFO Mapa - okno dialogowe Konfiguratora obiektów, zakładka 'Opis'

Moduł GEO-INFO Delta

Modyfikacje standardowych metadanych obiektów istniejących w ODGiK są przekazywane użytkownikowi modułu GEO-INFO Delta poprzez plik GiDelta.ini oraz pliki Symbols{skala}.def wydawane przez ODGiK wraz z 'plikiem wymiany' (eksport w formacie GIV).

Do obsługi instalacji odpowiedniego standardu metadanych obiektów w module GEO-INFO Delta służy funkcja: Pliki\Konfiguracja, opcja Zestaw kodów.

Podczas otwierania pliku GIV (lub GDS) program automatycznie szuka plik z metadanymi GiDelta.ini w katalogu, w którym znajduje się otwierany plik. Jeśli program nie znajdzie tam pliku GiDelta.ini, wówczas szuka ten plik w standardowym katalogu programu GEO-INFO Delta\SYSTEM_CFG i umożliwia wybór właściwego zestawu metadanych z rozwijalnej listy pojawiającej się w oknie dialogowym Konfiguracja, opcja: 'Zestaw kodów'.

Uwaga! Wykonawca prac geodezyjnych powinien przed rozpoczęciem prac pozyskać informację z ODGiK, jaki plik metadanych GiDelta.ini ma zastosować w bieżącym opracowaniu.

Uwaga! Plik metadanych GiDelta.ini można wygenerować w ODGiK korzystając z dwóch funkcji:

  1. W otwartej mapie polecenie z klawiatury 'GiDeltaIni'
  2. Po wprowadzeniu modyfikacji metadanych z wykorzystaniem narzędzia Konfigurator obiektów zawsze pojawi się pytanie, czy wygenerować plik GiDelta.ini (i ew. pliki Symbols.DEF)

 

 

GEO-INFO Delta - okno dialogowe Konfiguratora, opcja 'Zestaw kodów'

 

Poza wyżej opisanymi sytuacjami wykorzystania narzędzia Konfigurator obiektów istnieje bardzo szerokie spektrum potencjalnych działań użytkownika SIP GEO-INFO skierowanych na kreowanie 'nowej rzeczywistości'. Szczególnie ciekawe może być tworzenie własnych formatów opisów np. przygotowanie mapy ewidencyjnej z niestandardowymi opisami - Nazwisko właściciela działki i Nr KW. Innym pasjonującym tematem może być możliwość wykreowania własnych obiektów na potrzeby szczególnego zleceniodawcy lub stworzenie dla niego nowych atrybutów w standardowych obiektach. Itd. Możliwości Konfiguratora obiektów są bardzo duże wymagają jednak małego drobiazgu - pasji użytkownika do kreowania nowości.

Aleksander Danielski

Systherm Info 2014