Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona w technologii hybrydowej w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO

Przejście od mapy zasadniczej prowadzonej w postaci analogowej (klasycznej) do mapy zasadniczej prowadzonej w postaci numerycznej w oparciu o dane zgromadzone w bazach danych BDOT500, GESUT, EGB jest obowiązkiem każdego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Skuteczność takiego przejścia oraz późniejsze efekty zależą w dużej mierze od technologii i oprogramowania, jakie do tego przedsięwzięcia zostaną zastosowane. Dla PODGIK, które z różnych przyczyn nie posiadają na całym swoim obszarze pełnych baz danych BDOT500, GESUT i EGB, a tym samym numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowej, System Informacji Przestrzennej GEO-INFO posiada gotowe przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które umożliwia sukcesywną budowę numerycznej mapy zasadniczej na podstawie stopniowego zastępowania zeskanowanych analogowych map zasadniczych przez dane wektorowe, czyli prowadzenie mapy zasadniczej numerycznie w technologii hybrydowej.

Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona w technologii hybrydowej

Rysunek 1. Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona w technologii hybrydowej.

Technologia hybrydowa prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej w PODGIK związana jest z pracą na kilkuset a nawet na kilku tysiącach rastrów analogowej mapy zasadniczej, ciągle podlegających modyfikacji. Modyfikacja rastrów polega na usuwaniu z nich treści dotyczących elementów, które przestały istnieć, zostały pomierzone ponownie w ramach prac geodezyjnych, czy zastąpione danymi wektorowymi wprowadzonymi, jako obiekty do bazy danych.

Przygotowanie danych wejściowych.

Na początku prowadzenia zasobu w tej technologii należy zeskanować zasób analogowy i skalibrować uzyskane rastry. Następnie rastry te należy odpowiednio przygotować do pracy poprzez usunięcie treści, która odpowiada danym wcześniej wprowadzonym do baz danych. Dalej należy zdefiniować obiekty "Raster" o kodzie GSSRAS w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO.

Obiekt SIP GEO-INFO: GSSRAS ? Raster

Rysunek 2. Obiekt SIP GEO-INFO: GSSRAS " Raster.

Obiekt "GSSRAS - Raster" " z punktu widzenia użytkownika systemu jest to taki sam obiekt jak każdy inny. Posiada on jednak pewne charakterystyczne cechy i możliwości:
" Jest obiektem geometrycznym złożonym, tzn. posiada geometrię obiektu powierzchniowego (lista wierzchołków),

" Jest obiektem hybrydowym, bo poza standardowym rekordem z danymi opisowymi i geometrycznymi jest powiązany z zeskanowanym plikiem rastrowym, który reprezentuje (plik rastrowy konkretnej sekcji mapy zasadniczej). Plik ten uczestniczy w procesie modyfikacji i tworzenia historii tak samo jak rekord tego obiektu,
" Obiekt "Raster" jest umieszczany w grafice mapy tak samo jak każdy inny obiekt " jest generowany z bazy danych. Standardowo na mapie widoczna jest ostatnia wersja pliku rastrowego. Można jednak na życzenie przedstawić na mapie dowolną wersję historyczną tego obiektu,
" W zależności od sposobu przechowywania plików rastrowych przyjętego w danym ODGiK kolejne wersje są umieszczane na dysku lub w bazie danych.

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO pozwala na przeprowadzenie całości wyżej wymienionych prac etapami np. dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych, obrębów czy sekcji map zasadniczych.

 

 

Mapa zasadnicza w technologii hybrydowej. Narzędzia edycyjne dla rastrów mapy zasadniczej

Rysunek 3. Mapa zasadnicza w technologii hybrydowej. Narzędzia edycyjne dla rastrów mapy zasadniczej.

Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej w technologii hybrydowej.

Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej w technologii hybrydowej w SIP GEO-INFO dzięki wbudowanym narzędziom dedykowanym jest tematem prostym i przyjemnym dla każdego Operatora systemu.
Obiekt "Raster" w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa podlega podobnym mechanizmom edycyjnym jak każdy inny obiekt. Aby rozpocząć aktualizację mapy zasadniczej prowadzonej w technologii hybrydowej zakładamy analogicznie jak w każdym innym przypadku nową "Zmianę", bądź aktywujemy "Zmianę" istniejącą, w której wprowadzaliśmy bądź modyfikowaliśmy obiekty stanowiące elementy baz danych BDOT500, GESUT i EGB. Następnie w celu ukrycia treści rastrowych modyfikujemy obiekt "Raster". Czynność polegającą na usunięciu treści z rastra zaleca się wykonać tuż przed zakończeniem Zmiany, czyli po wprowadzeniu wszystkich modyfikacji w bazach danych BDOT500, EGB, GESUT. Procedura powyższa jest w pełni bezpieczna i umożliwia w łatwy i przyjazny sposób pracę edycyjną, a nawet ewentualne przywrócenie treści na rastrze przed zapisaniem zmiany.

Udostępnianie numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej w technologii hybrydowej.

Prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej w technologii hybrydowej w "trybie zmiany" (tryb generujący historię obiektów), umożliwia jej wyświetlanie czy udostępnianie w dowolnym momencie wg aktualnego stanu, także wg stanu na wybrany moment w przeszłości. Możliwe jest udostępnianie mapy w postaci elektronicznej jako:
" Plik treści mapy w formacie wektorowym DXF + plik rastrowy z georeferencją zapisaną w postaci plików geotiff i tfw
" Plik treści mapy w formacie eksportu GIV + plik rastrowy z georeferencją zapisaną w postaci plików geotiff i tfw

Możliwe jest także udostępnianie w postaci nieelektronicznej (wydruk mapy) według wskazanego przez Wnioskodawcę czy Wykonawcę prac geodezyjnych zakresu. Mapę hybrydową można także pozyskać za pomocą systemu teleinformatycznego i.KERG (portal geodety) służącego do zdalnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych - zgłaszanie prac, wyboru materiałów i automatycznego ich pobierania. Sposób udostępniania numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej w technologii hybrydowej w SIP GEO-INFO nie różni się niczym od udostępniania mapy zasadniczej numerycznej prowadzonej w technologii obiektowej i może odbywać się w sposób automatyczny lub półautomatyczny w zależności od przyjętych procedur udostępniania danych w PODGIK.

 

Eksport danych do pliku DXF wraz z eksportem rastrów wg wskazanego obszaru

Rysunek 4. Eksport danych do pliku DXF wraz z eksportem rastrów wg wskazanego obszaru.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na funkcjonalność SIP GEO-INFO dotyczącą obsługi standardu WMS, która jest dość często wykorzystywana do szybkiego podczytywania ortofotomapy. Funkcjonalność ta jest także stosowana do szybkiego i sprawnego generowania obrazów rastrowych mapy hybrydowej.

Warstwy WMS w SIP GEO-INFO. Menadżer serwisów WMS

Rysunek 5. Warstwy WMS w SIP GEO-INFO. Menadżer serwisów WMS.

Dodatkowe informacje.

System GEO-INFO posiada także mechanizm generowania plików rastrowych z danych wektorowych, polegający na automatycznym tworzeniu rastrów mapy zasadniczej na postawie danych wektorowych wg określonej skali i konfiguracji mapy zasadniczej i dla określonego obszaru.

Dobre praktyki:

Wyżej opisana technologia jest wykorzystywana między innymi w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

Marcin Skolasa
PODGiK w Będzinie