Działanie narzędzi edycji obiektów bez okna dialogowego

Działanie narzędzi edycji obiektów bez okna dialogowego.

Opis funkcjonalności

W wersji 17.2.0.0 modułu GEO-INFO Mapa pojawiła się innowacyjna funkcjonalność polegająca na możliwości pracy bez korzystania z okien dialogowych dla niektórych wybranych funkcji. Działanie to umożliwia szybszą pracę przy edycji obiektów. Jej funkcjonowanie polega na ograniczeniu ingerencji użytkownika do sytuacji generujących konflikt poprawności danych. Przykładem takiej wymuszonej ingerencji będzie np. obiekt zablokowany w zmianie.

"Bezokienkowa" obsługa została zaimplementowana w następujących funkcjach menu "Edycja":

  • Przenieś wierzchołek
  • Przesuń punkt 
  • Dodaj punkty 
  • Odejmij punkty 

 

Przykład działania

W celu aktywowania omawianego działania, należy przytrzymać przycisk SHIFT na klawiaturze, a następnie wybrać jedną z funkcji. Wtedy możliwa jest edycja z pominięciem standardowego okna dialogowego pod warunkiem, że nie wystąpią błędy lub konflikty merytoryczne (np. niedozwolony kod obiektu, uwikłanie w innej Zmianie). Poniższy przykład dotyczy funkcji "Przenieś punkt".

Rysunek 1. Funkcja "Przenieś punkt"


W przypadku uruchomienia funkcji w sposób standardowy, (bez użycia klawisza SHIFT) nastąpi otwarcie okna dialogowego "Przesuń punkt", w którym realizowane są kolejne opcje procedury.

Rysunek 2. Przykład działania standardowego

Nowa funkcjonalność jest zaprojektowana w taki sposób, aby wyeliminować dodatkowe czynności - analizę w oknie dialogowym obiektów uczestniczących w procesie przebiegu funkcji i zatwierdzenie działania funkcji (zamknięcie okna dialogowego) przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego OK.
Rozpoczęcie działania funkcji jest identyczne w obydwu przypadkach - komunikat w linii poleceń: "Wskaż punkt do przesunięcia". Następnie "Wskaż nowy punkt do przesunięcia". Dalej, jeśli nie wystąpią żadne błędy merytoryczne, funkcja wykonuje się automatycznie. Następuje zmiana współrzędnych wskazanego punktu (obiektu lub "Punktu XY"), automatycznie modyfikuje się geometria obiektów, których przesuwany punkt był wierzchołkiem. Funkcja kończy działanie.
Jeśli funkcja zostanie uruchomiona "tradycyjnie" (bez klawisza SHIFT) wówczas na zakończenie pojawi się okno dialogowe, które należy zatwierdzić klawiszem funkcyjnym OK.

 

Rysunek 3. Końcowe okno dialogowe przy uruchomieniu standardowym

Jeśli podczas działania funkcji wystąpią błędy merytoryczne wówczas działanie funkcji jest zawsze takie same. Najpierw pojawi się komunikat błędu.

Rysunek 4. Komunikat błędu

A następnie standardowe dla tej funkcji okno dialogowe.

Rysunek 5. Standardowe okno dialogowe z błędami merytorycznymi


Okno dialogowe pozwala na analizę błędów - klawisze funkcyjne Pokaż, Więcej, Sprawdź. Klawisz funkcyjny Sprawdź wygeneruje komunikat, co jest przyczyną błędu. Funkcja nie pozwoli na błędny zapis w bazie danych. Działanie funkcji można zakończyć tylko klawiszem funkcyjnym Anuluj.

Szczególnym przypadkiem błędu jest sytuacja, gdy któryś z obiektów złożonych umocowanych na przesuwanym punkcie jest uwikłany w inną niż bieżąca Zmianę.

W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni komunikat.

Rysunek 6. Komunikat informujący o zablokowanym obiekcie w zmianie

Wyżej opisany mechanizm działa podobnie dla pozostałych funkcji:

  • Przenieś wierzchołek
  • Dodaj punkty
  • Odejmij punkty

 

Nowa opcjonalność (uruchomienie z klawiszem SHIFT) będzie działać zarówno poprzez uruchomienie funkcji z paska narzędzi jak i bezpośrednio z zakładki Edycja.

Można oczywiście polemizować, które rozwiązanie jest lepsze. Decyzję musi podjąć operator. Wersja "tradycyjna" umożliwia analizę wszystkich obiektów przed zapisem do bazy danych lub wycofanie się z całego procesu. Wersja "nowa" jest za to szybsza, bo dzieje się w tle i nie oczekuje na końcu na decyzję operatora - wykonuje się automatycznie. Jak zwykle "coś za coś".