Nowy moduł "GEO-INFO wMapa"

Nowy moduł "GEO-INFO wMapa" dla wykonawstwa geodezyjnego

Rodzina aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO zwiększyła się o nowy moduł GEO INFO wMapa. Moduł jest dedykowany wykonawcom "dużych" opracowań geodezyjnych.

Moduł GEO-INFO wMapa nie jest konkurencyjny do modułu GEO-INFO Delta, ale stanowi uzupełnienie technologii wymiany danych pomiędzy ODGiK, a wykonawcą prac geodezyjnych.

Moduł GEO-INFO Delta jest zalecany dla "małych", "rutynowych" prac geodezyjnych, takich jak np. podział działki, pomiar przyłącza, czy "mapa sytuacyjna" pod projekt.

Moduł GEO-INFO wMapa jest dedykowany głównie "dużym" zleceniom jak np. modernizacja EGiB dla obrębu, gminy, czy utworzenie rejestru GESUT dla gminy lub powiatu. Co oczywiście nie oznacza, że nie można go wykorzystać do dowolnego opracowania.

Moduł GEO-INFO wMapa został stworzony na bazie modułu GEO-INFO Mapa. Zachowano większość funkcjonalności tego modułu. M.in. całe spektrum funkcji graficznych (rysowanie), wydruki standardowe i użytkownika, kontrole i analizy i wiele innych. Usunięto procedury, które są dedykowane wyłącznie dla ODGiK oraz wprowadzono mechanizmy, które rozpoznają bazę danych u wykonawcy (bazę roboczą) i odpowiednio je realizują.

Najważniejszym mechanizmem, który wprowadzono do modułu GEO-INFO_Mapa, to automatyczna aktualizacja w trybie on-line danych otrzymanych z ODGiK do opracowania zlecenia. Mechanizm generalnie jest bardzo podobny do znanego już z modułu GEO-INFO Delta. Są jednak pewne różnice.

Robocza baza danych u wykonawcy wymaga "inicjalizacji", gdyż nie jest to plikowa baza danych jak w module GEO-INFO Delta. W przypadku modułu GEO-INFO wMapa, przed rozpoczęciem prac, należy założyć pustą bazę danych w jednym ze standardów: MS SQL Server lub Oracle. Obaj producenci tych baz danych udostępniają darmowe wersje motorów bazy danych z pewnymi ograniczeniami ilościowymi, co w wypadku omawianych opracowań geodezyjnych nie ma znaczenia. Producent SIP GEO-INFO zachęca do skorzystania z MS SQL Server - Express.

Do pustej bazy danych należy zaimportować "plik inicjalny" otrzymany z ODGiK, jako materiał (export z bazy danych), za pośrednictwem modułu GEO-INFO i.Kerg. Plik inicjalny importuje się bardzo prosto, standardowym mechanizmem "Import danych" w trybie "Bufora modyfikacji obiektów".

Odpowiednio do przedmiotu zlecenia, dalej praca jest realizowana, albo w "Buforze modyfikacji obiektów", albo w Zmianie "GEZZG5 - Zmiana obiektów EGiB". Ten drugi przypadek występuje tylko wówczas, gdy przedmiotem pracy są obiekty "Działka" i/lub "Budynek" i wymagają zapisów w części opisowej rejestru EGiB.

Sygnalizowany wyżej mechanizm automatycznej aktualizacji bazy roboczej u wykonawcy przebiega następująco. Wykonawca w dowolnym momencie uruchamia nową procedurę: "Pliki/Plik różnicowy z ODGiK", która realizuje pracę "w tle" analizując roboczą bazę wykonawcy i bazę danych w ODGiK. W tym czasie wykonawca może kontynuować bieżące prace na bazie roboczej.

Jeśli analiza znajdzie różnice pomiędzy wersjami obiektów wydanych wykonawcy z ODGiK wg ich aktualnego stanu w bazie roboczej, a ich stanem w bazie danych w ODGiK, wówczas pojawi się komunikat o możliwości zapisu "pliku różnicowego" na dysku wykonawcy. Taki plik należy w dowolnym momencie zaimportować. W pliku znajdują się nowe wersje obiektów wydanych wcześniej wykonawcy oraz obiekty nowe, utworzone w obszarze zgłoszenia przedmiotowej pracy geodezyjnej wykonawcy. Przedmiotem aktualizacji obiektów są: geometria, atrybuty, nowe lub zmienione w ODGiK relacje, nowe lub zmienione pozycje słownikowe, redakcja kartograficzna.

Po wykonaniu importu pliku różnicowego wykonawca ma możliwość skorzystania z funkcji "Modyfikacje w bieżącej Zmianie", gdzie poprzez porównanie obiektów w wersji własnej i tej z ODGiK może zdecydować, jaką wersję ma przyjąć obiekt w bazie roboczej wykonawcy. Istnieje możliwość przyjęcia wersji z ODGiK, pozostawienia własnej wersji, a także wersji zmiksowanej z danych własnych i z ODGiK.

Istnieje również funkcjonalność, która automatycznie wybiera obiekty do końcowego eksportu danych dla ODGiK. Niezależnie jednak, użytkownik programu może także sam wybrać obiekty do eksportu wg własnych kryteriów. Funkcja automatycznego wyboru gwarantuje maksymalną optymalizację, co oznacza, że wyeksportowane będą tylko niezbędne dane.

Częstotliwość aktualizacji roboczej bazy danych zależy przynajmniej od dwóch czynników:

1. liczby modyfikacji, wprowadzanych operatów w ODGiK w określonej jednostce czasu,

2. okresu wykonywania bieżącego zlecenia.

Wykonawca na podstawie tych informacji sam decyduje, kiedy należy wykonać import różnicowy. Zaleca się taką częstotliwość, aby liczba nowości i zmian była "stosunkowo mała".

Ma to decydujące znaczenie w przebiegu bieżącego opracowania u wykonawcy oraz zawartości końcowego pliku eksportu dla ODGiK po zakończeniu prac. Dlatego wykonawca powinien posiadać uzgodnienie z ODGiK, wpisane w SIWZ lub do Dziennika Robót, kiedy wykonuje ostatni import różnicowy. Po tym imporcie w bazie ODGiK nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji w obszarze tego zgłoszenia do chwili wykonania importu w ODGiK pliku eksportu wystawionego przez wykonawcę po zakończeniu prac. Praktycznie import w ODGiK powinien zostać wykonany w ciągu nie później niż 12 godzin od momentu wysłania pliku eksportu poprzez portal geodety (moduł GEO-INFO i.Kerg).

Wyżej opisana technologia wymiany danych zapewnia komfort ciągłej, bieżącej, niezakłóconej pracy w ODGiK oraz bieżącej aktualizacji zmianami z ODGiK bazy roboczej u wykonawcy. Technologia ta nie wymaga blokowania obiektów w bazie danych ODGiK na czas opracowania zlecenia. Nie istnieje też problem limitowania czasu realizacji zlecenia.

Dla wyżej opisanej technologii wymiany danych przygotowano specjalny podręcznik, w którym umieszczono porady i opisy czynności związane z założeniem bazy danych, wykonaniem importu inicjalnego i różnicowego oraz końcowego eksportu dla ODGiK.

Docelowo przewidywana jest wymiana modułów GEO-INFO Mapa aktualnie funkcjonujących wśród wykonawstwa geodezyjnego na moduł GEO-INFO wMapa.

Na zakończenie warto dodać, że wyżej opisana technologia wymiany danych jest na obecną chwilę całkowicie unikalna.

Aleksander Danielski