Rozszerzenie funkcji "włącz punkt"

Rozszerzenie funkcji "włącz punkt" podczas wskazywania wierzchołków obiektu złożonego.

Opis funkcjonalności

W wersji 17.2.0.0 modułu GEO-INFO Mapa funkcja "włącz punkt" została rozszerzona o nową funkcjonalność podczas definiowaniu geometrii obiektu złożonego.

Nowością jest to, że podczas działania funkcji pojawiają się w dedykowanym oknie dialogowym "Obiekty do modyfikacji" nie tylko obiekty złożone, które mogą być modyfikowane, ale także te, których nie można zmodyfikować. Np. obiekty te są zablokowane w Zmianie lub występuje usiłowanie modyfikacji obiektu poza Zmianą. Nowością jest także to, że obiekty do geometrii, których może być włączony wstawiany Punkt XY, a pochodzące z innej "przestrzeni nazw" (innego Rejestru) niż aktualnie wprowadzany lub modyfikowany są widoczne na liście, ale nie są domyślnie zaznaczone do modyfikacji. Jeśli te obiekty mają być zmodyfikowane o nowy wierzchołek, należy je świadomie zaznaczyć. Na liście domyślnie zaznaczone są tylko obiekty z tego samego Rejestru, z którego pochodzi obiekt aktualnie wprowadzany lub modyfikowany. Obiekty, których nie można zmodyfikować są na liście sygnalizowane znakiem "zakazu wjazdu".

Przykład działania funkcji "włącz punkt":

Działanie funkcji "włącz punkt" jest następujące. Należy wybrać obiekt do modyfikacji lub wprowadzić nowy. Musi to być obiekt, w którego geometrii może wystąpić, jako wierzchołek "Punkt XY" - np. "GSLKRW - Krawężnik (KTKR01)".

W czasie definiowania wierzchołka nowego obiektu złożonego, który ma być Punktem XY należy wybrać opcję "włączpunkt" i wskazać krawędź obiektu istniejącego już na mapie, którego geometria ma być jednocześnie uzupełniona o ten Punkt XY.

Rysunek 1. Lokalizacja opcji "włącz punkt"

Jeśli wskazano więcej niż jeden istniejący obiekt, wówczas pojawi się okno wyboru. W oknie należy podjąć decyzje, do którego z obiektu(ów) wierzchołek ma być dołączony. Należy zaznaczyć te obiekty na liście.

Domyślnie wybrane (zaznaczone na liście) są tylko te obiekty, które pochodzą z tego samego Rejestru, z którego pochodzi obiekt aktualnie wprowadzany lub modyfikowany. Obiekty, które nie są zaznaczone domyślnie pochodzą z innych Rejestrów. Funkcja automatycznie pomija obiekty, do których geometrii Punkt XY nie może być włączony (ograniczenie dopuszczalnych kodów wierzchołków).

Rysunek 2. Okno dialogowe wyboru obiektów do modyfikacji geometrii o nowy wierzchołek.

Okno "Obiekty do modyfikacji" pojawia się każdorazowo, jeśli wskazano na mapie już istniejące obiekty. Lista pojawia się tylko wtedy, jeśli wskazano jednocześnie więcej niż jeden obiekt i do tych obiektów potencjalnie może być włączony, jako wierzchołek nowy Punkt XY.

Poniżej przedstawiono geometrię obiektu nowego i geometrię jednego z zmodyfikowanych.

W obiekcie nowym wierzchołki 5 i 6 są Punktami XY, które zostały jednocześnie włączone do geometrii istniejących obiektów.

Rysunek 3. Wierzchołki obiektu wprowadzonego.

W jednym z obiektów istniejących pojawił się nowy wierzchołek 6.

Rysunek 4. Wierzchołki obiektu istniejącego.

 

Jeśli wskazano istniejące obiekty, których nie można zmodyfikować, wówczas są one sygnalizowane znakiem "zakazu wjazdu".

Rysunek 5. Obiekty zablokowane do modyfikacji.

Przyczynę zakazu można rozpoznać wykorzystać funkcjonalność przycisku "Sprawdź"np.:

Rysunek 6. Informacja o przyczynie zablokowania obiektu.