Aktualizacja bazy danych EGIB

Aktualizacja bazy danych EGIB w zakresie danych dotyczących obiektów Miejscowości i Ulice na podstawie bazy danych TERYT

Informacje wstępne.

W wersji 17.3.0 systemu teleinformatycznego GEO-INFO udostępniono Użytkownikom systemu nową funkcjonalność, która w szybki i przyjazny sposób umożliwia wykonanie aktualizacji danych w bazie danych EGiB dotyczących  Miejscowości i Ulic na podstawie danych zawartych w  bazie danych TERYT.
Zgodnie z informacją zawartą w podręczniku " SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Moduł GEO-INFO 7 Mapa. Wersja 2017. Nowości i zmiany" funkcjonalność ta pozwala na wykonanie importu danych pozyskanych z bazy TERYT w postaci pliku w formacie CSV.  Przed dokonaniem aktualizacji należy zatem pobrać ze strony:
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne.aspx?contrast=default
pliki o nazwach:

  • SIMC_Urzedowy_rrrr-mm-dd.csv,
  • TERC_Urzedowy_rrrr-mm-dd.csv,
  • ULIC_Urzedowy_rrrr-mm-dd.csv

i umieścić je w jednym folderze w dowolnej lokalizacji sieciowej a następnie w linii poleceń w trybie zmiany uruchomić dedykowaną procedurę.

Rysunek 1. Strona www Rejestru TERYT. Pobieranie. Źródło: http://eteryt.stat.gov.pl

Skrócony opis procedury aktualizacji danych TERYT.

Funkcja umożliwiająca wykonanie aktualizacji danych w bazie danych EGiB dotyczących  Miejscowości  i Ulic na podstawie danych zawartych w  bazie danych TERYT uruchamiana jest w module GEO-INFO Mapa poleceniem wpisywanym w linii poleceń: "AKTUALIZUJWGTERYT".

Rysunek 2. Polecenie AKTUALIZUJWGTERYT W GEO-INFO Mapa.
Przed dokonaniem aktualizacji Administrator systemu powinien sprawdzić:
  • przypisanie Miejscowości własnych do poszczególnych obrębów ewidencyjnych w Systematyce,
  • zgodność nazewnictwa Ulic własnych z nazewnictwem w bazie danych TERYT,
  • czy poszczególne obiekty Ulice nie są zablokowane w otwartych tj. niezakończonych zmianach ewidencyjnych,
  • czy w bazie danych nie posiadamy zdublowanych "podobnych" Ulic "własnych", które mogą się pojawić na przykład w nieuporządkowanych bazach po konwersji (ulice z bazy graficznej EGiB i rejestru opisowego EGiB).
Po dokonaniu załadowaniu do bazy danych EGiB danymi dotyczącymi Miejscowości i Ulic z bazy TERYT za pomocą opcji "Ładuj dane" dostępnej w procedurze "AKTUALIZUJWGTERYT", w dowolnym momencie w trybie zmiany za pomocą opcji "Aktualizuj" należy uruchomić  aktualizację danych, która na podstawie plików pozyskanych z bazy TERYT dokonuje aktualizacji danych bazy EGIB w zakresie takich obiektów bazy danych jak Miejscowości i Ulic wg określonych zasad.
Po zakończeniu aktualizacji wyświetlany jest raport końcowy zapisywany automatycznie do pliku GIV.log operatora, zawierający między innymi informacje o przebiegu aktualizacji, ilości obiektów zmodyfikowanych, dezaktywowanych oraz wprowadzonych do bazy danych jako nowe obiekty z bazy TERYT oraz o sytuacjach, w których aktualizacja Miejscowości lub Ulicy nie była możliwa z powodu zablokowania obiektów w innej otwartej zmianie.
Podsumowanie.

W kontekście do zaistniałych zmian w bazach EMUIA i TERYT związanych z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i podjętych przez rady miast i gmin uchwał dotyczących zmian w nazewnictwie placów i ulic oraz w związku z wydawaniem danych z bazy danych EGiB w których dane TERYT powinny być uzupełnione, np. w związku z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości,  zasilanie bazy danych aktualnymi danymi z bazy danych TERYT wydaje się bardzo zasadne, czy wręcz  nawet niezbędne.
Procedurę  zaleca się wykonać  po wcześniejszym wykonaniu backupu bazy danych.

Rysunek 3. Przykład wypełnionego obiektu danymi z bazy TERYT

Dodatkowych informacji dotyczących działania procedury można uzyskać kontaktując się z serwisem technicznym  GEO-INFO. http://systherm-info.pl/wsparcie-uzytkownika/.

Rysunek 1. Strona www Rejestru TERYT. Pobieranie. Źródło: http://eteryt.stat.gov.pl