Azerbaycan casino Mostbet Azərbaycan

Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO, pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest:

SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań,
tel. +48 61 8480352, 
e-mail sprzedaz@systherm-info.pl.

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu:
e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów,
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług, dostawy, sprzedaż i serwisowania produktów itp.,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, z którymi administrator prowadzi relacje biznesowe,
 • Komunikacja interpersonalna wewnątrz spółki,
 • Nadzorowanie ruchu osobowego i kołowego na terenie obiektu (monitoring wizyjny CCTV),
 • Udział w projektach badawczych, rozwojowych i biznesowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe)

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • Zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 • W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie obiektu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit. f RODO).

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy dla potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

 • Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej,
 • Firmy świadczące usługi w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń,
 • Podmioty wykonujące usługi audytu.

Okres przetwarzania

Dane osobowe Państwa są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów,

dla których zostały zebrane.

 • Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • Dokumenty typu CV są przechowywane przez okres rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje przez okres wskazany w zgodzie,
 • Pozostałe informacje przetwarzane są zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów i zapisów, przez czas trwania umów, udzielonych gwarancji, do zakończenia procesu windykacyjnego, bądź przez okres wymagany przepisami prawa.

Wszelkie dane są przetwarzane jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Prawa osób podających swoje dane osobowe

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • Wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych(jeżeli będzie to możliwe),
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona,
 • Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej spółki, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są także przetwarzane poza obszar EOG.

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego a także, by Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny. Stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Pracownicy działają w ramach udzielonych upoważnień oraz przechodzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Wstęp na teren siedziby jest nadzorowany przez Specjalistyczną agencję ochrony. Archiwum znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu z dostępem tylko dla upoważnionych osób. Stosowane są hasła dostępowe, blokady komputerów. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod naszym bezpośrednim nadzorem. Stosowane są backupy.

Informujemy również, iż jesteśmy administratorem naszego fanpage a na portalu internetowym facebook.com. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy w postaci zanonimizowanej, a do ich opracowania Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Pragniemy poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage a które nie są użytkownikami Facebooka.

Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji pomocy portalu Facebook prywatność.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej.

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.