Mosbet Az

GEO-INFO i.Zasób

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą nową aplikację przeglądarkową GEO INFO i.Zasób.

Aplikacja dedykowana jest firmom wykonawczym, które realizują proces cyfryzacji materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK. Podobnie jak wszystkie inne nasze aplikacje przeglądarkowe została ona wykonana w technologii „cienkiego klienta” co oznacza, że można z niej korzystać na komputerach i urządzeniach mobilnych, poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dodatkowych programów i wtyczek.

Po zarejestrowaniu w ODGiK, firma wykonawcza otrzymuje Login i Hasło, za pomocą których uzyskuje dostęp do zasobów Ośrodka. Na dane poświadczenia do Systemu może zalogować się wielu użytkowników, dzięki czemu możliwa jest jednoczesna praca wielu pracowników Wykonawcy w ramach jednego loginu.

Po zalogowaniu się do systemu, Wykonawca uzyskuje dostęp do modyfikacji tylko tych materiałów zasobu, które wcześniej udostępni mu Zamawiający. Postępy prac będą uwidocznione
w postaci statusu (Rys. 1)

Ryc. 1 Lista udostępnionych operatów.

Wykonawca ma możliwość filtrowania listy materiałów wg. różnych kryteriów (Rys.2). W przypadku kiedy na liście udostępnionych materiałów nie znajdzie materiału, który posiada w wersji analogowej, będzie mógł sprawdzić czy dany materiał został przez ODGiK zarejestrowany w zasobie (Rys.3). Jeśli tak oznacza to, że materiał nie został mu wypożyczony, a jeśli wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem Wykonawca będzie mógł dodać nowy materiał.

Ryc. 3 Funkcja wyszukiwania materiału w zasobie ODGiK.

Poprzez aplikację GEO-INFO i.Zasób możliwa jest edycja danych opisowych materiału zasobu (Rys. 4) oraz wprowadzanie zasięgów: zarówno całego materiału jak i poszczególnych szkiców (Rys.5)

Ryc. 4 Okno edycji informacji podstawowych materiału zasobu.

Utworzenie zakresu przestrzennego materiału, odbywa się za pomocą narzędzi umożliwiających Wykonawcy wskazanie zakresu na mapie, wyszukanie po terycie działki lub wskazanie na mapie działki/działek wraz z możliwością powiększenia tego obszaru o podany bufor (Rys. 6).

Ryc. 5 Okno wprowadzania zasięgu materiału zasobu.
Ryc. 6 Dostępne opcje wyszukiwania działek.

Wykonawca może powiązać skany materiałów z materiałami modyfikowanymi lub wprowadzonymi za pomocą aplikacji GEO-INFO i.Zasób, dzięki czemu (przy zachowaniu odpowiedniej struktury katalogów) po przekazaniu do Ośrodka plików ze skanami, nie będzie konieczności wykonywania żadnych dodatkowych działań (Ryc. 7)

Ryc. 7 Okno dodawania informacji o skanowanych plikach.