Klauzula Informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Systherm Info Sp. z o.o. SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań, zwane dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres e-mail: sprzedaz@systherm-info.pl.
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych – p. Cezarego Sadowskiego, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@rodo.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania drogą pocztową zestawu demonstracyjnego Sentinel LDK.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne.
  6. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
  8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt. 3.